Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

W 1975 roku został powołany przez Ministra Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Techniki Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. 

Pierwszym dziekanem nowoutworzonego Wydziału został prof. dr hab. Wojciech Żakowski (matematyk), prodziekanami - doc. dr hab. Andrzej Sukiennicki i doc. dr hab. Włodzimierz Zych. Kształcenie objęło dwie specjalności kierunku "Podstawowe Problemy Techniki" - matematykę stosowaną i fizykę techniczną. Utworzenie Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej było doniosłym wydarzeniem w historii Politechniki, w szczególności dla matematyków i fizyków. Sprzyjało to przede wszystkim rozwojowi kadry naukowej obu Instytutów. Na Wydziale FTiMS studiowało w 1976 roku 297 studentów. Podział na specjalności następował po drugim semestrze. Studenci fizyki technicznej specjalizowali się w optyce kwantowej, fizyce ciała stałego i innych kierunkach w ramach studiów indywidualnych. Kształcenie odbywało się na bazie programów przygotowanych rok wcześniej i zatwierdzonych przez ministerstwo dla Studium Podstawowych Problemów Techniki. Trzonem powołanego Wydziału były dwa Instytuty - Instytut Matematyki i Instytut Fizyki.

Szczegółowa historia Zakładów tworzących Instytut, osiągnięcia naukowe, tematyka badań, składy osobowe, przedstawione są w publikacji "100 lat Fizyki na Politechnice Warszawskiej" wydanej w 1999 roku z okazji obchodów jubileuszu szkolnictwa technicznego, dlatego teraz podane będą tylko okresy działania i nazwiska dyrektorów i ich zastępców, którzy kształtowali i byli odpowiedzialni za kierunki rozwoju Instytutu i reprezentowali Instytut we władzach Uczelni i środowisku fizyków.

 • Od 1 września 1965 roku do 31 sierpnia 1969 roku pierwszym dyrektorem Instytutu został mianowany prof. dr hab. Szczepan Szczeniowski, a jego zastepcą był doc. dr hab. Bohdan Karczewski.
 • Od 1 września 1969 roku do 31 sierpnia 1972 roku dyrektorem Instytutu był prof. dr hab. Bohdan Karczewski, a zastępcą - doc. dr hab. Jerzy Kociński.
 • Od 1 września 1972 roku do 31 sierpnia 1977 roku dyrektorem Instytutu był prof. dr hab. Zbigniew Strugalski, zastępcami - doc. dr hab. Jerzy Kociński i doc. dr Wojciech Jabłoński. W drugiej kadencji funkcje zastępców pełnili doc. dr hab. Zygmunt Zawisławski i doc. dr hab. Wacław Jakubowski.
 • W okresie od września 1977 roku do stycznia 1978 roku funkcję p.o. dyrektora Instytutu pełnił doc. dr hab. Zygmunt Zawisławski.
 • 1 lutego 1978 roku dyrektorem Instytutu został mianowany prof. Bohdan Paszkowski, a funkcje zastępców pełnili doc. dr hab. Wacław Jakubowski i dr Witold Kruczek. W drugiej kadencji prof. Paszkowskiego jako dyrektora Instytutu Fizyki, funkcje zastępców dyrektora pełnili prof. dr hab. Rajmund Trykozko i dr Ireneusz Strzałkowski.
 • W grudniu 1982 roku nastąpiła reorganizacja Instytutu. Powstały jednolite zakłady naukowo-dydaktyczne. Schemat organizacyjny Instytutu był następujący (wg sprawozdania Instytutu za rok 1982):
  1. Zakład Teorii Magnetyzmu i Przemian Fazowych, kierownik - prof. dr hab. J. Kociński
  2. Zakład Optyki, kierownik - doc. dr hab. L. Grochowski, potem dr. K. Gniadek
  3. Zakład Półprzewodników, kierownik - prof. dr hab. Rajmund Trykozko
  4. Zakład Joniki Ciała Stałego, kierownik - doc. dr hab. Wacław Jakubowski
  5. Zakład Badań Strukturalnych kierownik - doc. dr hab. Jan Przedmojski
  6. Zakład Technologii Ciała Stałego, kierownik - doc. dr hab. Roland Wiśniewski
  7. Zakład Fizyki Jądrowej, kierownik - doc. dr hab. Włodzimierz Zych
 • W okresie od 1 września 1986 do 31 sierpnia 1990 roku dyrektorem Instytutu został mianowany prof. dr hab. Rajmund Trykozko, funkcje zastępców pełnili prof. dr hab. Roland Wiśniewski i dr Ireneusz Strzałkowski.
 • Od 1 września 1990 do 31 sierpnia 1996 roku funkcje dyrektora Instytutu pełnił doc. dr hab. Jan Petykiewicz, a zastępcami byli doc. dr hab. Stefan Ćwiok i początkowo mgr inż. Leszek Widomski, a następnie od marca 1992 roku doc. dr hab. Franciszek Krok.
 • W ostatniej kadencji Instytutu Fizyki, od 1 września 1996 do 31 sierpnia 1999 roku dyrektorem Instytutu był prof. dr hab. Franciszek Krok, a jego zastępcami - prof. nzw. dr hab. Jerzy Garbarczyk i dr Mirosław Karpierz.

W ramach pionu dydaktycznego istniały od roku 1989 następujące laboratoria studenckie (wg spawozdania rocznego Instytutu za rok 1989):

 • Laboratorium Centralne I (dr T. Zambrzycki),
 • Laboratorium Centralne II (dr J. Dygas),
 • Laboratorium II (dr J. Grabski),
 • Laboratorium Elektroniki (mgr L. Widomski i dr L. Tykarski),
 • Laboratorium Informatyki Optycznej (dr A. Kalestyński),
 • Laboratorium Krystalografii Rentgenowskiej (dr hab.B. Pura).

Za Audytorium Fizyki odpowiedzialni byli Z. Wieja i A. Orłowski, a za salę wykładową (Południe) mgr J. Balcerak.

Funkcję kierownika Studium Doktoranckiego pełnił prof. dr hab. Andrzej Sukiennicki, a potem dr hab. Bronisław Pura.

W okresie istnienia Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej funkcje dziekanów i prodziekanów ze strony fizyków pełnili:

dziekani: doc. dr hab. Jan Petykiewicz i doc. dr hab. Leszek Adamowicz

prodziekani: doc. dr hab. Włodzimierz Zych, doc. dr hab. Andrzej Sukiennicki, doc. dr Zdzisław Paczkowski, dr Michał Urbański, doc. dr hab. Władysław Bogusz, doc. dr hab. Witold Nazarewicz, dr Aleksander Rostocki, dr hab. Jerzy Garbarczyk, doc. dr hab. Alfred Zagórski, dr hab. Rajmund Bacewicz (stopnie i tytuły z dnia nominacji).

W okresie 1976 - 1999 Instytut Fizyki jako część Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej zdobył sobie znaczące miejsce zarówno na uczelni, jak i w skali krajowej i zagranicznej, o czym świadczy udział pracowników Instytutu w zarządach organizacji naukowych krajowych i zagranicznych, radach naukowych, organizacjach konferencji fizycznych, udział w międzynarodowych zespołach badawczych itp.

We wszystkich dziedzinach naukowych realizowanych w Instytucie w tym okresie osiągnięto znaczące wyniki, co udokumentowane jest w rocznych sprawozdaniach dziekana oraz bogatej liście publikacji w najważniejszych czasopismach fizycznych. Osiągnięcia poszczególnych Zakładów podane są we wspomnianej publikacji "100 lat Fizyki na Politechnice Warszawskiej". Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez Instytut Fizyki obejmowały kurs "Podstaw Fizyki" na wszystkich wydziałach Politechniki (z wyjątkiem Wydziału Architektury), a na niektórych prowadzone były jeszcze wykłady monograficzne dla starszych lat. Zajęcia na specjalności Fizyka Techniczna Wydziału FTiMS stanowiły znaczącą częścią działalności dydaktycznej Instytutu. W początkowym okresie istnienia Wydziału FTiMS, na niektóre wykłady zapraszani byli wykładowcy z Uniwersytetu Warszawskiego (m.in. prof. Grzegorz Białkowski, prof. Andrzej Wróblewski, prof. Marek Demiański), a niektóre prace magisterskie wykonywane były w tym okresie w ramach współpracy z Wydziałem Fizyki UW (jak za czasów prof. J. Wierusza-Kowalskiego) oraz Instytutem Fizyki PAN (prof. Henryk Szymczak).

Absolwenci Wydziału FTiMS są chętnie zatrudniani na różnych wydziałach Politechniki i na innych uczelniach, a także zajmują odpowiedzialne stanowiska w firmach i zakładach przemysłowych, instytucjach zagranicznych oraz bankach. Te fakty są najlepszym potwierdzeniem prawidłowego procesu kształcenia w Instytucie i na Wydziale, co ma znaczenie nie tylko dla Politechniki, ale również dla polskiej fizyki.