Dodatek do wynagrodzenia

Pracownicy wykonujący dodatkowo pracę w ramach projektów mogą otrzymywać dodatek za pracę w projektach. Zwiększony zakres obowiązków służbowych wynikający z dodatkowej pracy powinien zostać udokumentowany. Dodatek za pracę w projektach może być przyznany jednorazowo lub na czas określony, nie dłużej niż na czas trwania projektu.  Dodatek za pracę w projektach może być przyznany w wysokości określonej stawką godzinową (za każdą godzinę pracy w projekcie, zgodnie z tabelą stawek) lub ryczałtowej (za czynności, których wykonanie nie jest możliwe w powiązaniu z czasem pracy)

Wniosek o przyznanie dodatku do wynagrodzenia za pracę w projekcie

 Wnioski są przygotowywane przez księgowość i po akceptacji przez kierownika projektu przesyłane do Biura Spraw Osobowych.

Tabela stawek godzinowych dodatku za pracę w projekcie