Akty prawne PW

Regulamin określa w szczególności:

  1. prawa i obowiązki Politechniki Warszawskiej, pracowników oraz studentów i doktorantów PW w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej;
  2. zasady wynagradzania twórców;
  3. zasady i procedury komercjalizacji;
  4. zasady korzystania z majątku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji oraz świadczenia usług naukowo-badawczych;
  5. zasady podziału środków uzyskanych z komercjalizacji między twórcą będącym pracownikiem Politechniki Warszawskiej a Politechniką Warszawską;
  6. zasady i tryb przekazywania Politechnice Warszawskiej przez jej pracownika, studenta lub doktoranta informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how związanym z tymi wynikami, informacji o uzyskanych przez pracownika środkach z komercjalizacji oraz zasady i tryb przekazywania przez pracownika przysługujących Politechnice Warszawskiej części środków uzyskanych z komercjalizacji;
  7. zasady i tryb przekazywania pracownikowi przez Politechnikę Warszawską informacji o decyzjach o których mowa w art. 86e ust. 1 i 2 Ustawy, oraz zasady i tryb przekazywania przez Politechnikę Warszawską przysługujących pracownikowi części środków uzyskanych z komercjalizacji.

 Regulamin na BIP PW