Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizyki Układów Złożonych

Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w Zakładzie Fizyki Układów Złożonych na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.)

Od kandydatów wymagane jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz polskiego;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu;
 • znajomość przynajmniej dwóch z podanych języków programowania / skryptowych: C++, R, Matlab, Gephi
 • znajomość zagadnień związanych z (i) sieciami złożonymi, w tym dynamiką nieliniową na sieciach oraz sieciami wielopoziomowymi (ii) socjofizyką, w tym modelowaniem nastawienia społecznego oraz opinii społecznej, (iii) modelowaniem agentowym, w tym modelowaniem epidemii; (iv) fizyką statystyczna, w szczególności problemami przejść fazowych.
 • umiejętność statystycznej analizy danych rzeczywistych (w szczególności związanych z oddziaływaniami w mediach społecznościowych) i tworzenia na ich bazie modeli fizycznych oddających fakty zastane
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o  szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w § od 118 do 121 Statutu PW.

 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego;
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
 • oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnieć pracownika;
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej;
 • oświadczenie:
 1. o pełnej zdolności do czynności prawnej,
 2. o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 3. o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
  z dna 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.).

 

 

Wymienione   dokumenty  należy  składać  w  terminie  od  dnia  ogłoszenia  informacji

o konkursie 8 marca 2021 r  do dnia 7 kwietnia 2021         

                                                                        (w terminie 30 dni )

sekretariacie Dziekana Wydziału, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, tel. 22 234 72 67

 (miejsce składania dokumentów: adres i numer telefonu)

 

Bliższych informacji udziela: sekretariat Dziekana Wydziału Fizyki, tel. 22 234 72 67

 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. 

 

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.