Spotkanie informacyjne z prekandydatem na Dziekana Wydziału Fizyki PW

Zdjęcie auli Gmachu Fizyki PW

Aula Gmachu Fizyki

Otwarte spotkanie informacyjne z dr. hab. inż. Wojciechem Wróblem, profesorem uczelni, odbędzie się 11 kwietnia 2024 (czwartek) o 12.15 w Audytorium Fizyki.

Zgodnie z Regulaminem  przyjętym przez Wydziałowe Kolegium Wyborcze możliwe jest wcześniejsze przygotowanie pytań do prekandydata. Prosimy o skorzystanie z załączonego formularza i przesłanie go do Sekretarz Wydziałowego Kolegium Elektorów, p. Katarzyny Oziębłowskiej (katarzyna.ozieblowska@pw.edu.pl), do 10.04.2024 do godz. 12.15. Pytania będzie można również zgłaszać w trakcie otwartego zebrania informacyjnego na tym samym formularzu.

Pobierz kartę pytań do prekandydata

Przebieg spotkania będzie transmitowany na platformie MS Teams. Ze względów technicznych nie jest przewidziane bezpośrednie zadawania pytań przez MS Teams.

Link to transmisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3awWb6topILVGh2OQuu5zfkzpTzF52doRU_8Boa1uatAc1%40thread.tacv2/1712658189602?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%2287d8aa66-b40f-4335-9ce0-9dd5791d2161%22%7d