Problemy współczesnej cywilizacji

Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha zaprasza na cykl wykładów pt. "Problemy współczesnej cywilizacji".

Wykład

Problemy współczesnej cywilizacji

 

Ogólna charakterystyka i cel wykładu

Wykład jest poświęcony wybranym zagadnieniom problemów współczesnej cywilizacji z podziałem na siedem bloków tematycznych. Głównym celem wykładu jest przekazanie słuchaczom – studentom i doktorantom o dowolnym profilu studiów – podstawowej wiedzy o przedstawionych zagadnieniach i kształtowanie przekonania o ich wadze dla dobrostanu Ziemi i życia społeczeństw. Każdemu zagadnieniu poświęcony jest czterogodzinny wykład, każdy prowadzony przez wybitnego specjalistę.

 

Wymiar godzinowy: 30 h

Liczba ECTS: 2

Forma zaliczenia: esej dotyczący wybranego zagadnienia wykładowego, oceniany na stopień

 

Termin i miejsce wykładu

  • Semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022.
  • Czwartki, godz. 16.00.
  • Wykłady w poszczególnych blokach tematycznych: 2 x 2h lub 1 x 4h.
  • Sala wykładowa w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZiTT) Politechniki Warszawskiej, ul Rektorska 4.
  • W zależności od sytuacji pandemicznej wykład może być prowadzony w formie tradycyjnej, hybrydowej lub zdalnej.

 

Zapisy

  • W uzgodnieniu z jednostką macierzystą na adres: instytut.ipwc@pw.edu.pl
  • Zalecane kryterium dopuszczenia do uczestnictwa dla studentów: średnia ocen > 4.
  • Liczba miejsc ograniczona, kolejność zgłoszeń.

 

 

Kontakt:

Jolanta Skalska-Wachal

instytut.ipwc@pw.edu.pl

tel: +48 22 234 70 07, 666 616 696

Zagadnienia wykładane w ramach bloków tematycznych (wykładowca)

 

Problemy globalne (prof. Szymon Malinowski, UW)

Kryzys klimatyczny i kryzys bioróżnorodności - kryzys planetarny. Mechanizmy klimatyczne i zagrożenie globalnym ociepleniem. Związki rozwoju cywilizacji
z równoległym kryzysem bioróżnorodności. Najnowsze pomysły na zażegnanie
a przynajmniej zmniejszenie zagrożenia związanego kryzysami.

 

Zaufanie i role społeczne (prof. Andrzej Nowak, UW)

Jakość wiedzy w przestrzeni publicznej, rola technologii i procesów społecznych na nią wpływających. Problemy z prawdziwością wiedzy w przestrzeni publicznej, polaryzacja i rozpad spójności społeczeństw, rola technologii, algorytmów i mediów społecznościowych. Narracje, wpływ społeczny informacyjny i normatywny. Mechanizmy i warunki, które prowadzą do polepszenia jakości wiedzy.

 

Wyzwania związane z rozwojem nauki i techniki (prof. Roman Morawski, PW)

Pojęcia podstawowe: technonauka, etyka, etyka badań technonaukowych. Etyczne przesłanki procesów decyzyjnych w technonauce. Przykłady dylematów etycznych pojawiających się w praktyce badań technonaukowych. Wyzwania związane
z integracją etyki z robotyką i sztuczną inteligencją.

 

Problemy zdrowotne współczesnych społeczeństw (prof. Aneta Nitsch-Osuch, WUM)

Wprowadzenie do epidemiologii chorób zakaźnych. Historia epidemii i pandemii. Sposoby ograniczania/zwalczania pandemii. Skutki pandemii i potencjalny wpływ na społeczeństwo, sztukę, naukę. Aktualne zagrożenia epidemiologiczne. Ruchy antyszczepionkowe. Nadzór epidemiologiczny.

 

Kultura i sztuka we współczesnych społeczeństwach (prof. Lech Śliwonik, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza)

Kultura i sztuka jako lustro problemów cywilizacji – wczoraj i dzisiaj. Miejsce teatru we współczesnym świecie. Zjawisko kultury studenckiej.

 

Infrastruktura i usługi publiczne (prof. Krzysztof Koszewski, PW)

Wyzwania współczesnego projektowania miast. W 2007 roku liczba mieszkańców miast w skali globalnej przewyższyła liczbę żyjących poza terenami zurbanizowanymi. Prognozuje się, że w roku 2050 będzie to już trzy czwarte światowej populacji. Organizmy miejskie, rozrastając się, stają się też coraz bardziej skomplikowane.
Jak można sobie radzić z tak skomplikowaną materią? Na czym polega współczesne planowanie miast i jak zmienia się paradygmat projektowania?

 

Osiągnięcia i kierunki rozwoju nauki i techniki (prof. Ewa Bartnik, UW)

Projekt Poznania Genomu Ludzkiego i co dalej: koszty badań genetycznych, testy genetyczne dla chorób genetycznych i możliwości ich wykorzystania. Rozpowszechnianie się nowotworów – skala i powody. Poznanie procesu nowotworzenia a skuteczność terapii.

 

Literatura do wykładów:polecana przez wykładowców.

 

W kolejnych realizacjach wykładu wykładowcy oraz zagadnienia w ramach poszczególnych bloków tematycznych mogą się zmieniać.

 

Efekty uczenia się

 

 

 

Opis efektu uczenia się

 

student, który zaliczył przedmiot:

Forma zajęć Sposób weryfikacji (oceny)  
WIEDZA
  ma podstawową wiedzę dotyczącą wybranych problemów współczesnej cywilizacji związanych z: problemami globalnymi, zaufaniem i rolami społecznymi, wyzwaniami związanymi
z rozwojem nauki i techniki, problemami zdrowotnymi współczesnych społeczeństw, kulturą i sztuką we współczesnych społeczeństwach, infrastrukturą i usługami publicznymi, osiągnięciami i kierunkami rozwoju nauki i techniki
wykład ocena eseju dotyczącego wybranego zagadnienia  
UMIEJĘTNOŚCI
  potrafi ocenić wagę omówionych problemów współczesnej cywilizacji oraz wyrazić swój pogląd w formie eseju na wybrany temat wykład ocena eseju dotyczącego wybranego zagadnienia  
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
  rozumie potrzebę stałego wzbogacania wiedzy
o problemach współczesnej cywilizacji oraz ma świadomość wagi upowszechniania tej wiedzy
w sposób zrozumiały dla szerokich kręgów społecznych
wykład ocena aktywności na zajęciach, ocena eseju