Właściwości fononowe i termiczne cienkich warstw wykonanych z płatków WS2

W czasopiśmie The Journal of Physical Chemistry C (IF: 4.18) ukazała się praca zespołu dr inż. Arkadiusza Gertycha.

Praca dotyczy temperaturowych właściwości fononowych cienkiej warstwy (grubość ∼50 nm) wykonanej z mono- i kilku warstw dwusiarczku wolframu WS2. Pokazujemy, że temperaturowe właściwości fononowe badane metodą spektroskopii Ramana różnią się znacząco dla próbki objętościowej i monowarstw w zakresie temperatur 90-450 K. Stosując optyczno-termiczną metodę Ramana, oszacowaliśmy również przewodność cieplną cienkiej warstwy (κ = 4.3 W/(m K)) oraz przewodność cieplną interfejsu z podłożem (g = 5.5 MW/(m2 K)) w temperaturze pokojowej. Stwierdziliśmy, że wartości właściwości termicznych cienkich warstw (κ i g) są o 1 rząd wielkości niższe niż dla objętościowego lub jednowarstwowego WS2, co jest spowodowane zmniejszeniem rozmiaru płatków i wzrostem rozpraszania na granicach ziaren. Odkrycie to jest ważne dla procesu zarządzania ciepłem w przyszłych zastosowaniach cienkich warstw wykonanych z dwuwymiarowych (2D) nanopłatków.