Osiągnięcia

Artykuł przeglądowy zespołu dr hab. T. Pietrzaka w Nanomaterials

W specjalnym numerze Nanomaterials (IF = 5.076) ukazał się artykuł pt. “Towards higher electric conductivity and wider phase stability range via nanostructured glass-ceramics processing” [https://doi.org/10.3390/nano11051321].

Dwa projekty w programie PRELUDIUM BIS 2

Doktoranci prowadzeni przez prof. Mariusza Zdrojka i prof. Marka Wasiucionka będą mieli szansę wziąć udział w projekcie finansowanym w ramach programu PRELUDIUM 2 Narodowego Centrum Nauki.

Specjalny numer czasopisma "Universe" na temat zderzeń ciężkich jonów

Dr hab. Hanna Zbroszczyk, prof. ucz., Guest Editor wydania specjalnego (Special Issue) w czasopiśmie Universe (70 pkt, IF 1.752) zaprasza do nadsyłania manuskryptów. Tematyka numeru „Heavy Ions”. Termin nadsyłana artykułów 31 grudnia 2021.

Maria Stefaniak laureatką nagrody Chasman 2021!

Maria Stefaniak
Maria Stefaniak, doktorantka Wydziału Fizyki PW, wraz z Mikaela Dunkin (Stony Brook University) zostały laureatkami Nagrody im. Renate W. Chasman 2021, przyznawanej przez Brookhaven Women in Science (BWIS)

Maria Stefaniak, doktorantka Wydziału Fizyki PW, wraz z Mikaela Dunkin (Stony Brook University) zostały laureatkami Nagrody im. Renate W. Chasman 2021, przyznawanej przez Brookhaven Women in Science (BWIS)

Nowy projekt zespołu prof. Piotra Lesiaka

Jednowymiarowy kryształ fotoniczny powstający w nematycznym ciekłym krysztale domieszkowanym nanocząsteczkami złota w kapilarze o średnicy 60 µm
Dr hab. inż. Piotr Lesiak, prof. ucz. zbada właściwości propagacyjnych samoorganizujących się optofluidycznych jednowymiarowych struktur fotonicznych dedykowanych dla obszaru widmowego średniej podczerwieni, w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS

Na Wydziale Fizyki PW powstaje prototyp innowacyjnego magazynu energii

Inteligentne, oszczędne i ekologiczne gospodarowanie energią to dzisiaj jedno z największych wyzwań, przed którymi stoi nasza cywilizacja. Wytwarzanie i magazynowanie energii jest również jednym z wiodących obszarów badań prowadzonych na Politechnice Warszawskiej.

Inteligentne, oszczędne i ekologiczne gospodarowanie energią to dzisiaj jedno z największych wyzwań, przed którymi stoi nasza cywilizacja. Wytwarzanie i magazynowanie energii jest również jednym z wiodących obszarów badań prowadzonych na Politechnice Warszawskiej.

mgr inż. Zuzanna Podgórska w finale FameLab już 25 kwietnia.

Uczestnicy i uczestniczki FameLabu mają po 3 minuty, by w zrozumiały i ciekawy sposób przedstawić wybrane przez siebie zagadnienie naukowe. Opowiedzą m.in. o kosmicznej ładowarce, najbardziej śmiercionośnym stworzeniu na Ziemi, poznawaniu największych tajemnic natury i budownictwie z papieru.

Praca zespołu dr inż. Anny Wróblewskiej w prestiżowym czasopiśmie Carbon

Nowe materiały hybrydowe mogą umożliwić sprzężenie między plazmonami (kolektywnymi oscylacjami elektronów) w metalach i ekscytonami (stanami związanymi elektronów i dziur) w nanorurkach węglowych. Właściwości materiałów hybrydowych nie wynikają jedynie z indywidualnego wkładu ich składników, ale również z silnego sprzężenia powstającego podczas ich połączenia.

Oświetlenie LED bezpieczne dla ludzkiego wzroku

Światło LED jest męczące dla oczu i może prowadzić do poważnych zaburzeń widzenia. Zespół prof. Marka Wasiucionka z Wydziału Fizyki pracuje nad prototypem nowoczesnej białej lampy LED o świetle bezpiecznym dla ludzkiego wzroku.

Światło LED jest męczące dla oczu i może prowadzić do poważnych zaburzeń widzenia. Zespół prof. Marka Wasiucionka z Wydziału Fizyki pracuje nad prototypem nowoczesnej białej lampy LED o świetle bezpiecznym dla ludzkiego wzroku.

Teoria potwierdzona badaniami

Dwuwymiarowy dyfraktogram rentgenowski krystalicznej warstwy Pd (a) oraz dyfraktogram warstwy całkowicie stopionej impulsem optycznym (b).
Mogłoby się wydawać, że skoro topnienie materiałów krystalicznych jest jedną z najpowszechniej zachodzących przemian fazowych, polegających na przejściu ze stanu stałego w ciekły, to wiemy o tym zjawisku wszystko. Jednak tak nie jest. Naukowcy z PW pracują właśnie nad dogłębnym zbadaniem mechanizmów przemian pomiędzy fazą krystaliczną a ciekłą.