Warunki rekrutacji na studia magisterskie (II stopnia)

Na dwuletnie (czterosemestralne) studia magisterskie (II stopnia) mogą zostać przyjęci kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów inżynierskich lub licencjackich (w kierunku Fizyka, Fizyka Techniczna lub pokrewnym). Rekrutacja odbywa się w sierpniu dla studiów rozpoczynających się do października oraz na przełomie stycznia i lutego dla studentów pragnących rozpocząć studia w lutym. Ta druga opcja szczególnie polecana jest absolwentom studiów I stopnia na naszym Wydziale, którzy mogą zostać przyjęci od razu na drugi semestr studiów magisterskich.

Rejestracja prowadzona jest na stronie internetowej
www.zapisy.pw.edu.pl

Aby zostać przyjętym na studia stacjonarne II stopnia i zostać studentem Politechniki Warszawskiej należy:

  1. Na początku rejestracji należy podać swoje dane osobowe i adres oraz wybrać kierunek studiów i wydział (Wydział Fizyki, Fizyka Techniczna). Kandydaci, jeżeli nie kontynuują studiów w PW bez przerwy, muszą dołączyć do zgłoszenia zapis cyfrowego zdjęcia. Zdjęcie cyfrowe musi być odpowiednikiem zdjęcia tradycyjnego, wykonanego według zasad obowiązujących dla zdjęć do dowodu osobistego. Rejestracja kończy się podaniem własnego hasła dostępu.
  2. Po wysłaniu zgłoszenia, system odpowie podaniem wygenerowanego dla danego zgłoszenia „numeru kandydata”, założy indywidualne konto (stronę) w systemie REKRUTACJA i poda indywidualny numer konta bankowego, na które trzeba wnieść opłatę rekrutacyjną.
  3. Po dokonaniu wpłaty kandydaci muszą złożyć wymagane dokumenty w dziekanacie (Gmach Fizyki p. 130). Dokumenty będą przyjmowane w tych samych terminach, w których trwają zapisy internetowe.

Należy złożyć:

  • CV (życiorys),
  • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis wydany przez OKE),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów inżynierskich lub licencjackich (w zależności od wymagań danego kierunku),
  • kserokopię dowodu osobistego poświadczoną przez Politechnikę przy składaniu dokumentów,
  • 4 takie same fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (35x45 mm), podpisane odwrocie imieniem i nazwiskiem,