Zasady przyjęć do Szkół Doktorskich

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w rekrutacji do Szkół Doktorskich PW (w tym odbycia rozmowy kwalifikacyjnej) jest zarejestrowanie się w systemie IRK, a następnie złożenie wymienionych poniżej dokumentów:

 • Wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej //do pobrania z systemu IRK// 
 • Dyplom ukończenia studiów magisterskich bądź inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra, tymczasowo dopuszcza się złożenie zaświadczenia o wyniku egzaminu dyplomowego wydane przez Dział Ewidencji Studentów lub dziekanat Wydziału dyplomującego, W przypadku kandydatów z krajów spoza Unii Europejskiej konieczne jest dostarczenie wraz z dyplomem INDIVIDUAL RECOGNITION STATEMENT wydanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej – więcej informacji w pliku ‘General rules for foreigners”. 
 • Suplement do dyplomu lub zaświadczenie o ocenie ze studiów wydane przez Dział Ewidencji Studentów lub dziekanat Wydziału dyplomującego,
 • CV, 
 • List motywacyjny, 
 • Wykaz osiągnięć wskazujący na posiadane predyspozycje do pracy badawczej (wykaz publikacji, prezentacji na konferencjach, informacje o udziale w projektach, działalności w studenckim ruchu naukowym, uzyskanych nagrodach itp.), 
 • Kwestionariusz osobowy //do pobrania z systemu IRK//, 
 • Oświadczenie o studiach doktoranckich //do pobrania z systemu IRK//, 
 • Oświadczenie o zatrudnieniu //do pobrania z systemu IRK//, 
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych //do pobrania z systemu IRK//. 
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł. na indywidualne konto wygenerowane przez system rejestracji internetowej, 

UWAGA: Rejestracja i opłata rekrutacyjna dotyczą ubiegania się o przyjęcie do danej Szkoły Doktorskiej. W przypadku jednoczesnego ubiegania się o przyjęcie do kilku Szkół Doktorskich PW, należy osobno dokonać rejestracji i wnieść opłatę rekrutacyjną.

Wersje papierowe dokumentów należy złożyć w Dziale Obsługi Doktorantów PW – gmach „Pałacyk”, ul. Koszykowa 80, pokój 4, w później wskazanym terminie.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Doktorantów PW – dod@pw.edu.pl, tel. 234 6330, 6404, 7041 lub z sekretarzami poszczególnych Szkół Doktorskich:

 • Szkoła Doktorska nr 1 – inż. Ewa Szczygieł szd1@pw.edu.pl, tel. 234 7574 
 • Szkoła Doktorska nr 3 – mgr inż. Grzegorz Mańko g.manko@elka.pw.edu.pl, tel. 234 6155