Rekrutacja na studia II stopnia

Dostarczanie dokumentów »

Osoby zamierzające podjąć studia II stopnia na Wydziale Fizyki powinny zarejestrować się w systemie internetowym na stronie www.zapisy.pw.edu.pl i wnieść opłatę rejestracyjną do dnia 27 sierpnia 2021 roku. W przypadku kierunku Fizyka Techniczna należy zadeklarować swoje preferencje co do wyboru specjalności. Kandydaci na studia mają obowiązek dostarczyć wymagane dokumenty do Dziekanatu Wydziału Fizyki do dnia 03 września 2021 roku.

Spis dokumentów:

- dyplom  ukończenia studiów I  stopnia wraz  z  suplementem  lub oświadczenie o ukończeniu studiów zawierające datę ukończenia studiów i kartę przebiegu studiów,

- życiorys uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,

- ewentualnie deklaracja preferencji specjalności i certyfikaty językowe,

- 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,

- dowód  wniesienia  opłaty  rekrutacyjnej

- dokument tożsamości (do wglądu).