Main Page » News »

Przedłużone zapisy na studia II stopnia

Zdjęcie dokumentów leżących na segregatorze

fot. freepik

Kandydaci mają czas na rejestrację do 11 września, a już zarejestrowane osoby powinny dostarczyć wymagane dokumenty do 12 września włącznie.

Zarejestrowani w systemie IRK kandydaci na studia II stopnia powinni, po uprzednim dokonaniu opłaty rekrutacyjnej, dostarczyć wymagane dokumenty do dziekanatu Wydziału Fizyki do 12 września 2023.

Kandydaci składają następujące dokumenty:

  • życiorys (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
  • kopię dyplomu studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem (oryginał do wglądu) lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,  
  • dokument tożsamości (do wglądu),
  • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem (dotyczy to kandydatów, którzy nie mają legitymacji studenckiej PW),
  • deklarację preferencji specjalności na kierunku fizyka techniczna.

Absolwenci Wydziału Fizyki, którzy kontynuują studia drugiego stopnia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na tym samym wydziale, nie muszą składać dyplomu i suplementu.

Wyniki ogłosimy do 15 września.

Kontakt do Dziekanatu Wydziału Fizyki PW:
ul. Koszykowa 75 (Gmach Fizyki)
p. 130
22 234 76 60
dziekanat.wf@pw.edu.pl