Stypendia - nowe ogłoszenia w zakładce "STYPENDIA" - termin składania wniosków o stypendium Rektora 06.03.2023

Zapraszamy do śledzenia nowych ogłoszeń w zakładce "STYPENDIA". Dotyczą one zmiany od semestru letniego progu dochodowego uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne (1294,40 zł) oraz znajdują się informacje dla studentów II stopnia, którzy zostali przyjęci na studia od semestru letniego 2023 - termin składania wniosków stypendialnych 06.03.2023.


Nieprzekraczalny termin składania wniosków o stypendium Rektora - 06.03.2023

Studenci przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego w roku akademickim 2022/2023 i zainteresowani pomocą materialną, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium Rektora do 06.03.2023.

Wnioski o stypendium Rektora, które przyznawane jest na zasadzie konkursu, można złożyć wyłącznie w nieprzekraczalnym terminie do 06.03.2023 r.

Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz wnioski o przyznanie zapomogi należy składać w systemie USOSweb.

Kwota miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego wynosi 1294,40 zł.

Wzory aktualnych wniosków oraz Regulamin przyznawania pomocy materialnej znajdują się na stronie Biura Kanclerza PW:

Stypendia z Funduszu Stypendialnego / Stypendia / Strona główna - Biuro Kanclerza PW

Średnią ocen ważoną do stypendium Rektora należy obliczyć na podstawie ocen uzyskanych w czasie dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia (bez oceny z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego).

Przypominamy, że konieczne jest podpisanie ślubowania w systemie USOS i odbiór Decyzji o przyjęciu na studia, by uzyskać status studenta uprawniający do składania wniosków o przyznanie stypendium.

Ewentualne pytania dot. ww. stypendium można kierować na adres: alicja.kwiatkowska@pw.edu.pl .