Competition for a doctoral student - scholarship in the NCN Preludium BIS project

The Faculty of Physics is looking for candidates for the position of PhD student scholarship holder under the Preludium BIS project entitled "Nowatorskie heterostruktury van der Waalsa dla nano i optoelektroniki nowej generacji."

Requirements:

- ukończone studia II stopnia z zakresu nauk fizycznych (lub student tuż przed obroną pracy)

- dobra znajomość z zakresu fizyki ciała stałego i zjawisk/materiałów w skali nano a w szczególności materiałów dwuwymiarowych (2DM)

- doświadczenie w pracy z metodami wytwarzania kontaktów metalicznych do monowarstw materiałów dwuwymiarowych

- doświadczenie w eksfoliacji mechanicznej 2DM z materiałów objętościowych

- znajomość technik badawczych: spektroskopia Ramana, AFM, SEM

- doświadczenie w charakteryzacji elektrycznej materiałów półprzewodnikowych

- znajomość języka angielskiego

- dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole

Responsibilities:

- analiza literatury z zakresu 2DM w tym bieżące monitorowanie postępów w przygotowaniu, charakteryzacji i zastosowaniach 2DM

- wytwarzanie heterosturktur van der Waalsa metodą eksfoliacji mechanicznej z wykorzystaniem układu do precyzyjnego transferu kryształów dwuwymiarowych

- wytwarzanie kontaktów metalicznych do cienkich warstw materiałów dwuwymiarowych metodami litografii elektronowej i metalizacji termicznej

- opanowanie technik bondowania klinowego i pomiarów elektrycznych w warunkach wysokiej próżni i niskich temperatur

- opanowanie technik charakteryzacji i weryfikacji właściwości warstw 2DM (m. in. mapowanie spektroskopii Ramana, SEM, AFM, mapowanie fotoluminescencji)

- analiza uzyskanych wyników w celu zoptymalizowania kroków produkcyjnych nanourządzeń na heterostrukturach vdW.

- przygotowywanie raportów z pracy i danych do publikacji, pisanie prac naukowych, przygotowywanie materiałów konferencyjnych

Employment status:

Stypendium doktoranckie w ramach projektu PRELUDIUM BIS 2 (pt. Nowatorskie heterostruktury van der Waalsa dla nano i optoelektroniki nowej generacji). Rekrutacja na roku akademickim 2021/22. Preferowany start zatrudnienia 1.10.2021. Okres zatrudnienia 48 miesięcy.

Applications must include:

- CV naukowe 

- list motywacyjny z opisem zainteresowań badawczych

- kopia dyplomu dokumentującego posiadany stopień naukowy lub deklaracja planowanego terminu obrony (np. oświadczenie o złożeniu pracy dyplomowej, zaświadczenie o uzyskaniu absolutorium

- klauzula informacyjna w formacie PDF (link poniżej)

(Klauzula Informacyjna NCN Preludium Bis 2)

CV powinno zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Warszawską, Wydział Fizyki dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu konkursowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

Komplet dokumentów proszę wysyłać na adres mailowy kierownika projektu: Mariusz.zdrojek@pw.edu.pl. Termin nadsyłania aplikacji: 31.08.2021.

Selection process:

Oceny dokona komisja powołana przez Dziekana WFPW pod przewodnictwem kierownika projektu.

Szczegóły oceny kandydata precyzuje regulamin NCN przyznawania stypendiów naukowych, który stanowi załącznik do uchwały Rady NCN nr 95/2019 z dnia 14 września 2020 r:

Uchwała NCN nr 95/2019 z dnia 14 września 2020 r.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do zorganizowania rozmowy kwalifikacyjnej w terminie do 17 września 2021 r. z wybranymi Kandydatami. O terminie i szczegółach rozmowy kandydaci zostaną poinformowani e-mailowo.