Doktorant stypendysta w zakresie fotoniki eksperymentalnej

Oferta dla kandydata na stanowisko Doktoranta Stypendysty w zakresie fotoniki eksperymentalnej w ramach projektu badawczego NCN Sheng 3, nr 2023/48/Q/ST7/00242 kierowanego przez prof. dr. hab. Tomasza R. Wolińskiego pt. „Przestrajalne i szerokopasmowe mikrostrukturalne konwertery modów o wysokim stopniu integracji z włóknami optycznymi” (projekt realizowany we współpracy z Guangdong University of Technology GUT oraz Southern University of Science and Technology w Shenzen - SUSTech).

Wybrany kandydat będzie brał udział w pracach badawczych, których celem będzie opracowanie przestrajalnych konwerterów modów światłowodowych. Przede wszystkim planowany jest udział w pracach eksperymentalnych związanych z wytwarzaniem (oraz optymalizacją techniki wytwarzania) mikrostruktur zintegrowanych z klasycznymi włóknami optycznymi. Do obowiązków kandydata będzie należało również badanie właściwości propagacyjnych wytworzonych konwerterów modów oraz mikrostrukturalnych układów dedykowanych do generowania specjalnych wiązek optycznych (m.in. wirów optycznych oraz wiązek Bessela). Planowane jest również zaangażowanie w prace teoretyczne związane z modelowaniem właściwości mikrostrukturalnych trójwymiarowych konwerterów modów.

Okres realizacji: od 15-03-2024 do 30-12-2024 (istnieje możliwość przedłużenia stypendium na kolejny rok).

Stypendium: 2 500 zł / miesiąc przez 10 miesięcy

Dodatkowe korzyści: Przewidziane są również wyjazdy do ośrodków partnerskich w Chinach na okres ok. 2 tygodni

Wymagania:

• posiadanie statusu doktoranta,

• doświadczenie w obsłudze aparatury pomiarowej stosowanej w fotonice światłowodowej

• doświadczenie w pracy eksperymentalnej z wykorzystaniem światłowodów, w tym światłowodów specjalnych oraz/lub czujników światłowodowych

• doświadczenie w modelowaniu CAD oraz druku 3D, doświadczenie w wytwarzaniu mikrostruktur fotonicznych będzie dodatkowym atutem • doświadczenie w modelowaniu numerycznym układów fotonicznych, w szczególności światłowodów mikrostrukturalnych

• biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

Jak aplikować: zgłoszenia i/lub pytania należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: slawomir.ertman@pw.edu.pl. Proszę zawrzeć frazę „stypendium_konkurs” w temacie maila.

Wnioski muszą zawierać:

• CV kandydata,

• wykaz dorobku naukowego kandydata ze wskazaniem predyspozycji do pracy naukowej (m.in. wykaz publikacji i wystąpień na konferencjach, informacje o udziale w projektach, działalności w kołach naukowych, nagrodach itp.);

• krótkie oświadczenie o zainteresowaniach badawczych.

Proces selekcji: ostateczny wybór kandydatów do projektu zostanie dokonany w trybie konkursowym, na podstawie oceny dorobku naukowego, umiejętności naukowych oraz rozmowy kwalifikacyjnej z najlepszymi kandydatami. Rekrutacja do projektu nastąpi na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów NCN.

W celu pełnego rozpatrzenia, wnioski należy składać do 7 marca 2024 roku do godziny 20.00. Ewentualne rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się 11 marca (w mailu ze zgłoszeniem prosimy o wskazanie godzin dostępności w tym dniu). Ostateczny wynik naboru do projektu powinien być znany do 12 marca 2024 roku.

Prosimy o umieszczenie w CV następującego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2016, poz. 922 z późn. zm.).”