Doktorant/-ka-stypendysta/-ka (1 stanowisko) w projekcie NCN OPUS

Ogłoszenie dotyczy projektu pt. „Efektywna charakteryzacja elektrolitów litowych o strukturze granatu” kierowanego przez dr. inż. Michała Struzika (Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki).

Wymagania:

- spełnianie wymogów określonych w ,,Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców'' NCN,

- realizowanie studiów doktoranckich, w zakresie fizyki lub inżynierii materiałowej,

- znajomość tematyki magazynowania energii z wykorzystaniem ogniw litowych,

- udokumentowane doświadczenie w pracy laboratoryjnej, znajomość metod syntezy materiałów oraz metod analizy termicznej, strukturalnej i elektrycznej przewodników jonowych, znajomość metodologii badań ogniw litowych,

- motywacja do pracy naukowej i umiejętność pracy w grupie,

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Opis zadań

Zadania realizowane będą w ramach projektu NCN OPUS i koncentrować się będą na wytworzeniu i scharakteryzowaniu właściwości fizyko-chemicznych próbek materiałów bazujących na ceramicznych przewodnikach jonów litu posiadających strukturę typu granatu. Badania będą zorientowane na badanie i powiązanie procesów transportu jonowego w strukturze krystalicznej z parametrami sieci krystalicznej. Dodatkowo do zadań stypendysty będzie należało wykonanie analizy otrzymanych wyników, ich opracowanie i przygotowanie na ich podstawie raportów okresowych oraz tekstów publikacji i prezentacji naukowych.

Warunki zatrudnienia

Stypendium naukowe 3.000 PLN

Dodatkowe informacje

Zgłaszanie podań drogą elektroniczną na adres dr. inż. Michała Struzika (michal.struzik@pw.edu.pl) do 15 marca 2023. W tytule wiadomości należy wpisać „OPUS stypendium - doktorant”.

Ocena aplikacji kandydatów zostanie przeprowadzona przez komisję konkursową zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Jednocześnie komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania stypendium i ponowienia konkursu. Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, z użyciem Skype, MS Teams lub telefonicznie. Rozstrzygnięcie konkursu do 21.03.2023.

Wymagane dokumenty:

• list motywacyjny,

• CV, z listą dotychczasowych osiągnięć naukowych i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań, w tym ewentualnych publikacji oraz wskazaniem kompetencji do pracy laboratoryjnej,

• ocena ze studiów II stopnia,

• zgoda na przetwarzanie danych osobowych.