POMOC MATERIALNA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

Studenci zainteresowani pomocą materialną w roku akademickim 2020/2021 mogą składać wnioski stypendialne - do 15.10.2021.

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz wnioski o zapomogę są składane poprzez system USOSWeb – instrukcja na stronie Biura Spraw Studenckich PW.

         Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego oraz o stypendium Rektora, ze względu na utrzymujący się stan epidemiczny, prosimy składać w zaklejonej kopercie do skrzynki podawczej „STYPENDIA” znajdującej się w Dziekanacie Wydziału Fizyki. Do podpisanego wniosku muszą być dołączone wymagane dokumenty, zgodnie z Regulaminem Pomocy Materialnej (oryginały zaświadczeń lub poświadczone urzędowo za zgodność z oryginałem – oprócz zaświadczeń z Urzędu Skarbowego, które muszą być oryginałami).

Wnioski o stypendium Rektora, które odbywa się na zasadzie konkursu można składać wyłącznie do 15.10.2021 r.

Osoby, które nie złożą wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla niepełnosprawnych, zapomogi w pierwszym terminie, tj. do 15.10.2021, mogą to zrobić w trakcie roku akademickiego, wówczas stypendium może zostać przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.

Od 1 października 2021, kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego i socjalnego w zwiększonej wysokości, wynosi 1051,70 zł.

Aktualne wnioski i Regulamin ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2021/2022 są dostępne na stronie Biura Spraw Studenckich PW.

Ewentualne pytania prosimy kierować telefonicznie lub mailowo do p. Alicji Kwiatkowskiej alicja.kwiatkowska@pw.edu.pl, tel. 22 234 76 60 lub Wydziałowej Komisji Stypendialnej.