Opłaty za powtarzanie zajęć - semestr zimowy 2023/2024

Przedstawiamy harmonogram wnoszenia opłat.

HARMONOGRAM WNOSZENIA OPŁAT NA WYDZIALE FIZYKI PW:

  • 17.10. − 18.10.2023 r.: naliczanie opłatw USOSie- naliczenia oczekujące widoczne w systemie USOSWeb (zakładka: dla studentów-rozliczenia-salda kont lub Naliczenia oczekujące
  • 17.10. – 24.10.2023 r.: możliwość przesyłania wyjaśnień i podań odnośnie opłat naliczonych za semestr zimowy wyłącznie przez moduł ePodania w USOSWeb

Zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2021 Rektora PW (§4 ust.1)  na wniosek studenta, złożony w terminie nie później niż na tydzień przed upływem terminu płatności, możliwe jest rozłożenie płatności na raty lub zwolnienie z części opłaty z tytułu zaliczenia niektórych rodzajów zajęć realizowanych w ramach danego przedmiotu. Prośbę o zmianę wysokości i terminu płatności należy uzasadnić w podaniu. Podanie należy złożyć w systemie USOSWeb w nieprzekraczalnym terminie 24 października 2023 roku.

W przypadku zwolnienia z części opłaty z tytułu zaliczenia części przedmiotu konieczne jest uzyskanie opinii prowadzącego zajęcia.

O rozłożenie płatności na raty mogą ubiegać się wyłącznie studenci, których należność z tytułu powtarzanych zajęć jest większa niż 500 zł. Rozstrzygnięcie w sprawie wysokości rat i terminu płatności podejmuje Dziekan. W przypadku zgody na rozłożenie płatności na raty, proponowane terminy to: 03.11.2023 r. –  I rata, 03.12.2023 r. – II rata, 31.12.2023 r. – III rata.

  • 28.10.2023 r.: pojawienie się ostatecznych list opłat w systemie USOS - zmiana statusu naliczeń z oczekujących na wymagane - brak możliwości ich korekty

BARDZO WAŻNE: Do 28.10. wszyscy Studenci muszą dokładnie sprawdzić naliczenia i zgłaszać ewentualne potrzeby korekty naliczeń. Po 28.10. br. naliczone kwoty zostaną zaksięgowane do systemu SAP i ich usunięcie/poprawienie jest właściwie niemożliwe.

  • 03.11.2023 r.: TERMIN PŁATNOŚCI – wszystkie opłaty muszą zostać wniesione na indywidualne konto studenta. W przypadku wniesienia opłaty po upływie terminu płatności, zostaną automatycznie naliczone odsetki.

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 80/2021 Rektora PW w sprawie dochodzenia zapłaty należności z tytułu opłat za usługi edukacyjne, w przypadku braku wniesionej opłaty zostanie wszczęta procedura windykacyjna.