Nabór na wyjazd w ramach Programu ATHENS


Utworzony w 1997 roku ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie uczestniczy w nim 15 instytucji z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Turcji, Węgier i Włoch.

Sesje ATHENS odbywają się 2 razy do roku, w marcu i w listopadzie. Każda z nich obejmuje 5-dniowy intensywny kurs (30 godzin) i program kulturalny European Dimension Activities (10-15 godzin). Na zakończenie instytucja goszcząca oficjalnie uznaje/ocenia wykonane prace uwzględniając wyniki zorganizowanego przez siebie egzaminu, ocenionego zgodnie z lokalnym systemem oceniania. Za każdą sesję można uzyskać 2-3 punkty ECTS. Uczestnictwo jest bezpłatne, a koszty podróży i utrzymania studenci pokrywają we własnym zakresie. Najbliższa sesja odbędzie się w dniach 13-20 listopada 2021 r.

Jak wziąć udział w Programie ATHENS?

Rejestracja studentów na stronie rozpocznie się 25 września i potrwa do 10 października.

Po zapoznaniu się z wymaganiami kursów, które są dostępne na stronie http://athensnetwork.eu/ (odpowiedni zakres wiedzy z danej dziedziny) należy wybrać do 6 tematów (sugerowane minimum to 3 przedmioty), a następnie:

  • wypełnić formularz rejestracyjny Registration Form (on-line) i zaznaczyć wybrane kursy w kolejności od najbardziej preferowanego,
  • wydrukować i podpisać formularz rejestracyjny oraz Student Commitment (dostępny do wydrukowania wraz z formularzem rejestracyjnym),
  • uzyskać podpis i pieczątkę dziekana lub prodziekana wydziału na formularzu rejestracyjnym,
  • zaakceptowany przez dziekana formularz rejestracyjny oraz Student Commitment należy dostarczyć do Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej, pokój 234, Gmach Główny PW, w nieprzekraczalnym terminie do 11 października (poniedziałek) do godz. 14.00.

UWAGA! W zależności od zmian poziomu ograniczeń uczelnie partnerskie mogą odwołać zajęcia lub zaoferować je w trybie zdalnym. Prosimy o zwracanie uwagi na opisy kursów.

Szczegółowe informacje na zasad uczestnictwa w Programie ATHENS oraz oferowanych kursów dostępne są na stronie internetowej http://athensnetwork.eu/

Dodatkowych informacji udziela: Dominika Frąk – Dudzińska, Koordynator Programu ATHENS, Centrum Współpracy Międzynarodowej, e-mail: Dominika.Frak@pw.edu.pl