Student-stypendysta

Oferta dotyczy pracy naukowej w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki OPUS nr 2021/43/B/ST5/02480 pt. „Ultraszybkie topnienie i krystalizacja metali”.

Wymagania:
- podstawowa wiedza z zakresu właściwości metali amorficznych oraz metod charakteryzacji strukturalnej ciał stałych,
- podstawowa wiedza z zakresu symulacji komputerowych metodami dynamiki molekularnej,
- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
- sumienność, dokładność, wytrwałość, samodzielność w pracy,
- umiejętność pracy w zespole.

Opis zadań:

Praca naukowa w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki OPUS nr 2021/43/B/ST5/02480 pt. „Ultraszybkie topnienie i krystalizacja metali”, którego kierownikiem jest dr hab. inż. Jerzy Antonowicz, prof. uczelni.
Do zadań kandydata należeć będzie:
- uczestniczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu czasowo rozdzielczych eksperymentów dyfrakcji promieni X dotyczących ultraszybkiego topnienia i krystalizacji metali,
- analiza i korelacja danych doświadczalnych i danych pochodzących z symulacji komputerowych oraz ich interpretacja.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 21 października 2022, 12:00
Forma składania ofert: osobiście
Warunki zatrudnienia: Stypendium w kwocie 2500 zł wypłacane co miesiąc przez okres 11 miesięcy w okresie od listopada 2022 do września 2023.

Dodatkowe informacje:

Procedura naboru przeprowadzana będzie zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” — https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, Koszykowa 75, 00-662 Warszawa. Zgłoszenie powinno zawierać:
1. List motywacyjny,
2. CV,
3. Informację o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych,
4. Zaświadczenie potwierdzające status studenta,
5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) – „RODO”.