Student-stażysta w grupie Teorii Jądra Atomowego na Wydziale Fizyki PW

Zwycięzca konkursu będzie brał udział w badaniach naukowych realizowanych w ramach grantu badawczego "Wpływ nadciekłości na dynamikę niejednorodnych struktur w gwieździe neutronowej" (kierownik: dr Daniel Pęcak) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Gwiazdy neutronowe są zbudowane w przeważającej część z neutronów, zwłaszcza na dużych głębokościach, w jądrze gwiazdy. Nieco płycej, w skorupie wewnętrznej, można znaleźć strukturę krystaliczną złożoną z jąder atomowych. Struktura ta nie istnieje w próżni, lecz jest zanurzona w gęstej, nadciekłej materii złożonej z neutronów. W ramach prac Stażysta/Stażystka będzie zajmować się obliczeniami oraz/lub analizą danych w projekcie związanym z ruchem jądra atomowego w nadcieczy. Badania mają charakter prac teoretycznych. Nierozerwalnym elementem prac są wielkoskalowe symulacje numeryczne, do których wykorzystujemy superkomputery. Obecnie używamy jednych z najszybszych systemów obliczeniowych, takich jak superkomputer LUMI (CSC, Finlandia) oraz Tsubame3.0 (GSIC Center, Japonia). Staż będzie realizowany na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Wymagania

  • Znajomość mechaniki kwantowej, fizyki statystycznej oraz metod matematycznych/numerycznych fizyki.
  • Dobra znajomość programowania.

Stypendium może otrzymać kandydat, który jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia lub jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich.

Okres realizacji: od 01-05-2024 do 31-07-2024
Stypendium: 2,500 zł brutto / miesiąc przez 3 miesiące w formie umowy zlecenia
Liczba stypendiów: 2 stypendystów/ek w roku 2024.

Procedura konkursowa:
W pierwszym etapie należy przesłać CV na adres daniel.pecak @pw.edu.pl (należy umieścić „Student – Stypendysta” w tytule). W CV powinny być zawarte informacje
dotyczące:
1. kompetencji do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (np. wyniki z przedmiotów związanych z fizyką kwantową lub programowaniem, zrealizowane projekty o podobnym charakterze),
2. dotychczasowych osiągnięć naukowych,
3. nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzonych badań.
List rekomendacyjny od pracownika naukowego będzie atutem (list powinien być wysłany przez pracownika naukowego na adres daniel.pecak@pw.edu.pl).
Drugim etapem jest rozmowa kwalifikacyjna z komisją stypendialną. Komisja zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych (najlepszych) kandydatów.

Termin aplikowania: CV należy przesłać do 29-04-2024.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30-04-2024. Proces zbierania aplikacji i selekcji kandydatów będzie kontynuowany do momentu wyłonienia zwycięskiego kandydata.

Dodatkowych informacji udziela:
dr Daniel Pęcak, Wydział Fizyki PW,
email: daniel.pecak@pw.edu.pl
Więcej informacji o naszych pracach badawczych można znaleźć na stronach:
https://nuclearphysics.fizyka.pw.edu.pl/
https://danielpecak.github.io/

Klauzula informacyjna
Zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej "RODO"), informujemy, że:
• Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa (dalej zwana
Politechniką Warszawską), jest administratorem Państwa danych osobowych.
W celu uzyskania dalszych informacji na temat przetwarzania danych
osobowych można skontaktować się z inspektorem ochrony danych:
iod@pw.edu.pl
• Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia
procedury rekrutacyjnej.
• Członkowie odpowiednich komisji rekrutacyjnych są odbiorcami danych
osobowych kandydatów.
• Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane do zakończenia procedury
rekrutacyjnej. Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć firmy,
którym Politechnika Warszawska zleca wykonywanie działań związanych z
przetwarzaniem danych osobowych. Państwa dane zostaną usunięte po
upływie 6 miesięcy.
• Kandydaci mają prawo żądać od Politechniki Warszawskiej dostępu do swoich
danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.
• Kandydat może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie
danych osobowych. Dane zostaną wtedy nieodwracalnie i skutecznie
zniszczone, tak aby nie można było ich już uzyskać lub odtworzyć w żaden
sposób, a kandydatura nie będzie dalej brana pod uwagę w procedurze
rekrutacyjnej.
• W każdym przypadku kandydat ma prawo złożyć skargę do Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska,
telefon: (+48) 22 531 03 00, fax: (+48) 22 531 03 01, e-mail:
kancelaria@giodo.gov.pl