Student (inżynierant) stypendysta w zakresie fotoniki eksperymentalnej

Oferta dla kandydata na stanowisko Studenta (inżynieranta) Stypendysty w zakresie fotoniki eksperymentalnej w ramach projektu badawczego NCN Sheng 3, nr 2023/48/Q/ST7/00242 kierowanego przez prof. dr. hab. Tomasza R. Wolińskiego pt. „Przestrajalne i szerokopasmowe mikrostrukturalne konwertery modów o wysokim stopniu integracji z włóknami optycznymi” (projekt realizowany we współpracy z Guangdong University of Technology GUT oraz Southern University of Science and Technology w Shenzen - SUSTech).

Opis zadań

Wybrany kandydat będzie brał udział w pracach badawczych, których celem będzie wytwarzanie trójwymiarowych mikro- i nanostruktur, których geometria powinna pozwolić na generowanie złożonych wiązek optycznych, np. wirów optycznych, wiązek Bessela oraz wiązek generowanych przez struktury typu „latarnia optyczna” (ang. „photonic lantern”). Struktury zostaną wykonane bezpośrednio na końcówkach światłowodów klasycznych i wielomodowych. W tym celu użyte zostanie urządzenie do stereo-fotolitografii Nanoscribe Photonics Profesional GT 2, bazujące na zjawisku polimeryzacji dwufotonowej. 

Okres realizacji: od 15-03-2024 do 30-12-2024 

Stypendium: 1 500 zł / miesiąc przez 10 miesięcy 

Dodatkowe korzyści
udział w projekcie połączony będzie z realizacja pracy inżynierskiej o tematyce zbliżonej do zadań powierzonych w projekcie

Wymagania:
 • posiadanie statusu studenta I-go stopnia,
 • gotowość do realizacji pracy inżynierskiej związanej z tematyką projektu
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, gotowość do przyswojenia prac naukowych związanych z tematyką projektu 
 • mile widziane dobre podstawy wiedzy z zakresu optyki i fotoniki
 • mile widziane doświadczenie w pracy laboratoryjnej związanej z techniką światłowodową
 • dyspozycyjność, cierpliwość i dokładność, gotowość do pracy w Laboratorium Nanofotoniki zlokalizowanym w CEZAMAT

Jak aplikować
 Zgłoszenia i/lub pytania należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: slawomir.ertman@pw.edu.pl
 Proszę zawrzeć frazę „stypendium_konkurs_inz2” w temacie maila.

Wnioski muszą zawierać:
 • CV kandydata,
 • list motywacyjny, zawierający informacje o posiadaniu kwalifikacji wymaganych do realizacji projektu
 • zestawienie osiągnieć naukowych w dziedzinie związanej z tematyką projektu (opcjonalnie).
 

Proces selekcji
Ostateczny wybór kandydatów do projektu zostanie dokonany w trybie konkursowym, na podstawie oceny dorobku naukowego, umiejętności naukowych oraz rozmowy kwalifikacyjnej z najlepszymi kandydatami. Rekrutacja do projektu nastąpi na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów NCN.

W celu pełnego rozpatrzenia, wnioski należy składać do 7 marca 2024 roku do godziny 20.00. Ewentualne rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się 11 marca (w mailu ze zgłoszeniem prosimy o wskazanie godzin dostępności w tym dniu).
Ostateczny wynik naboru do projektu powinien być znany do 12 marca 2024 roku.

Prosimy o umieszczenie w CV następującego oświadczenia:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2016, poz. 922 z późn. zm.).”