Stanowisko post-doc - współpracownika badawczego w dziedzinie eksperymentalnej fizyki zderzeń ciężkich jonów w ramach eksperymentu STAR.

Stanowisko Post-doc w zakresie doświadczalnej fizyki zderzeń ciężkich jonów oferowane na Wydziale Fizyki
Politechniki Warszawskiej w ramach uczestnictwa
w eksperymencie STAR w RHIC

Opis pracy:
Stanowisko post-doc - współpracownika badawczego w dziedzinie eksperymentalnej fizyki zderzeń ciężkich jonów w ramach eksperymentu STAR.

Grupa Zderzeń Ciężkich Jonów działająca w ramach Zakładu Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej uczestniczy w eksperymentach STAR w BNL, ALICE i NA61/SHINE w CERN, HADES w GSI, CBM w FAIR.

Grupa STAR specjalizuje się w pomiarach dwucząstkowej femtoskopowej analizy korelacji. Ściśle współpracujemy z grupami HADES, CBM, ALICE.

Wybrany kandydat będzie współpracował z profesor Hanną Zbroszczyk w ramach eksperymentu STAR w Relativistic Heavy Ion Collider, koncentrując się na badaniach korelacji dwucząstkowych w ramach programu Beam Energy Scan. Obowiązki obejmują analizę danych i publikację wyników, współpracę w ramach „service-work”, mentoring studentów oraz wspieranie działań badawczych grupy Zderzeń Ciężkich Jonów. Okazjonalne podróże do BNL będą wymagane. Oczekuje się, że wybrany kandydat odegra wiodącą rolę w badaniach korelacji femtoskopowych w eksperymencie STAR. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony jako adiunkt na Wydziale Fizyki PW, w ramach projektu „Studium oddziaływań silnych oraz eksploracja diagramu fazowego QCD przy użyciu femtoskopii korelacyjnej w eksperymencie STAR w RHIC'u”, finansowanego przez NCN, na początkowy okres 12 miesięcy. Umowa może zostać przedłużona do 24 miesięcy, pod warunkiem zadowalającego wyniku oceny po pierwszych 12 miesiącach.

Wiodąca rola w badaniu oddziaływania silnego i szukania możliwych stanów związanych przy pomocy danych z eksperymentu STAR w RHIC’u.

Obowiązki i odpowiedzialności:
• Branie udziału w analizie danych Au + Au w RHIC zarejestrowanych przez detektor STAR, w celu badania oddziaływań silnych i poszukiwania stanów związanych
• Dołączenie do kolaboracji STAR i grupy roboczej korelacje i fluktuacje (CF PWG), uczestniczenie w cotygodniowych obradach oraz aktywny udział w jej spotkaniach (min. co kilka tygodni),
• Branie udziału w pracach „Service Work” wymaganych przez kolaborację STAR Collaboration, np. podczas zbierania danych
• Ścisła współpraca z grupą ALICE Correlations (Femtoscopy) w celu poszerzenia wiedzy na temat oddziaływania silnego
• Prezentacje wyników na spotkaniach, konferencjach, a także pisane artykułów naukowych i publikowanie prac w recenzowanych czasopismach
• Utrzymywanie ścisłej współpracy ze współpracownikami w grupie CF PWG, co będzie miało zasadnicze znaczenie dla postępu we wszystkich etapach projektu

Wymagania od kandydata (i umiejętności):
• Doktorat z nauk fizycznych
• Doświadczenie w eksperymentach z zakresu fizyki jądrowej i cząstek elementarnych wysokich i średnich energii
• Znajomość technik eksperymentalnych i pomiarów z zakresu fizyki jądrowej / wysokich energii
• Doświadczenie w dziedzinie fizyki procesów „miękkich"
• Znajomość pomiarów eksperymentalnych z wykorzystaniem technik korelacji cząstek
• Znajomość generatorów MC i symulacji detektorów

Dodatkowe informacje:
• Podróże krajowe i międzynarodowe
• Stanowisko jest obecnie na rok i może zostać przedłużone na kolejny rok w zależności od wyników.

Status zatrudnienia
Jest to etatowe, w 100% naukowe stanowisko bez obowiązków dydaktycznych. Wybrany kandydat będzie miał jednak możliwość kierowania pracą inżynierską lub magisterską (i częściowo doktorską) i prowadzić wybrane zajęcia dydaktyczne.

Wynagrodzenie: Wynagrodzenie wg. max. stawki dopuszczalnej w konkursie NCNJak złożyć wniosek
Zgłoszenia i pytania prosimy kierować na adres:
Hanna Zbroszczyk (hanna.zbroszczyk@pw.edu.pl)

Wnioski muszą zawierać
CV kandydata,
Wykaz referatów i do 5 najważniejszych publikacji (ze wskazaniem wkładu kandydata w te publikacje),
Krótkie oświadczenie o zainteresowaniach badawczych,
Dwa listy referencyjne, które recenzenci przesyłają bezpośrednio na adres hanna.zbroszczyk@pw.edu.pl

Kandydat aby się zakwalifikować, musi mieć stopień naukowy doktora w eksperymentalnej fizyce cząstek elementarnych lub fizyce jądrowej nabyty w ciągu ostatnich siedmiu lat.

Proces selekcji
Ostateczny wybór kandydatów zostanie dokonany w trybie konkursowym, na podstawie oceny dorobku naukowego, umiejętności naukowych oraz rozmowy kwalifikacyjnej z najlepszymi kandydatami.

Ta pozycja będzie otwarta do czasu obsadzenia. Aby otrzymać pełne rozpatrzenie, wnioski należy składać do 28 lutego 2022 r.

Prosimy o umieszczenie w CV następującego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 922, z późniejszymi zmianami)."
Kontakt: Hanna Zbroszczyk (hanna.zbroszczyk@pw.edu.pl)