Specjalista badawczo-techniczny w Zakładzie Fuzji Jądrowej i Spektroskopii Plazmy w Laboratorium Numerycznego Modelowania Plazmy - oferta dla kandydata ze stopniem naukowym doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki fizyczne)

Dyrektor Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
 im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko badawczo-techniczne
w Zakładzie Fuzji Jądrowej i Spektroskopii Plazmy
w Laboratorium Numerycznego Modelowania Plazmy

 
INSTYTUCJA:                                    Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego

ADRES:                                            ul. Hery 23, 01-497 Warszawa

STANOWISKO:                                  badawczo-techniczne

DYSCYPLINA NAUKOWA:                    nauki fizyczne, fizyka plazmy, mechanika płynów, modelowanie numeryczne

DATA OGŁOSZENIA:                           03.06.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT:               ciągły

LINK DO STRONY:                             www.ifpilm.pl  

SŁOWA KLUCZOWE:                          fizyka plazmy, modelowanie numeryczne, hydrodynamika
 
OPIS:
Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki fizyczne).
WYMAGANIA:
•    Doświadczenie w zakresie modelowania numerycznego plazmy w przybliżeniu MHD (preferowane) lub innych układów w przybliżeniu hydrodynamicznym.
•    Przygotowanie w zakresie podstaw fizyki w szczególności fizyki plazmy, hydrodynamiki i elektrodynamiki klasycznej.
•    Umiejętność programowania w języku FORTRAN lub C++ i pokrewnych.
•    Wiedza dotycząca metod numerycznych i ich zastosowania.
•    Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie prac specjalistycznych i rozmowę na temat wykonywanych obowiązków.
•    Dodatkowe umiejętności: praktyczna znajomość programowania w języku Python, Matlab, IDL, etc.
ZAKRES PRAC:
Kandydat będzie prowadził pracę badawczą w zakresie fizyki plazmy, w obszarze modelowania zjawisk zachodzących w urządzeniach termojądrowych typu tokamak lub stellarator w ramach projektów badawczych prowadzonych przez IFPiLM. Zatrudniony pracownik będzie m.in.: prowadził analizy numeryczne procesów fizycznych zachodzących w plazmie centralnej i brzegowej istniejących urządzeń fuzyjnych; programował w języku FORTRAN; tworzyć, weryfikować i sprawować nadzór nad wielopłynowymi kodami numerycznymi opisującymi plazmę fuzyjną w tokamakach; publikował w renomowanych czasopismach naukowych swoje badania naukowe z przeprowadzonych analiz numerycznych; uczestniczył i prezentował rezultaty swoich badań na międzynarodowych spotkaniach roboczych, konferencjach; uczestniczył w kampaniach analitycznych i eksperymentalnych prowadzonych w zagranicznych ośrodkach badawczych; przygotowywał raporty roczne z przeprowadzonych badań dla pracodawcy i międzynarodowych instytucji biorących udział w badaniach.
IFPiLM oferuje:
•    zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat,
•    pracę w zespole skupiającym zarówno doświadczonych, jak i młodych naukowców (w tym doktorantów),
•    podnoszenie kwalifikacji i możliwość szybkiego rozwoju naukowego,
•    udział we współpracy naukowej realizowanej w ważnych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą.

I. Kandydat na stanowisko pracownika naukowego powinien spełnić następujące kryteria:
1.    Korzystać z pełni praw publicznych.
2.    Posiadać stopień naukowy doktora.
3.    Posiadać predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej.
4.    Znać język angielski w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej, przygotowanie publikacji naukowych i komunikowanie się w środowisku zawodowym.

II. Kandydat na stanowisko pracownika naukowego powinien przedstawić następujące dokumenty i pisma:
1.    Wniosek o zatrudnienie na stanowisku badawczo-technicznym.
2.    List motywacyjny.
3.    Szczegółowy życiorys naukowy, w tym informację o odbytych stażach oraz o dorobku naukowym i zawodowym.
4.    Dyplom ukończenia studiów, dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora.
5.    Materiały poświadczające posiadanie wiedzy i doświadczenia zawodowego przydatnych do realizacji prac określonych w ofercie konkursowej.
6.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Kwalifikacje kandydata ocenia Kierownik komórki organizacyjnej, w której zatrudniony będzie kandydat, wraz z Zastępcą Dyrektora ds. Naukowych IFPiLM na podstawie dostarczonych dokumentów i materiałów. Dodatkowo kandydat może zostać zaproszony na rozmowę wstępną.

Wzory oświadczeń oraz zobowiązania można ściągnąć ze strony:
http://www.ifpilm.pl/praca-w-instytucie/957-wzory-oswiadczen-oraz-zobowiazania

Komisja Konkursowa może zwrócić się do kandydata o przedstawienie dodatkowych materiałów dotyczących jego kwalifikacji i dorobku naukowego, takich jak:
1.    opinia/opinie pracowników z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego,
2.    kopia pracy doktorskiej, opinia,
3.    recenzje pracy doktorskiej,
4.    poświadczone wyniki uzyskane podczas studiów doktoranckich (dotyczy stanowiska asystenta),
5.    dokumentację potwierdzającą udział we współpracy naukowej ze znaczącymi ośrodkami,
6.    inne materiały.

Kandydat może przedstawić Komisji Konkursowej inne dodatkowe materiały poświadczające jego kwalifikacje, dorobek naukowy i informacje o jego zainteresowaniach niedotyczących badań określonych w ogłoszeniu konkursowym.
DOKUMENTY należy składać w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego (sekretariat), ul. Hery 23, 01-497 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Stanowisko badawczo-techniczne w LNMP2” lub przesłać e-mailem na adressekretariat@ifpilm.pl wpisując w temacie wiadomości „Stanowisko badawczo-techniczne w LNMP2”.