Specjalista badawczo-techniczny w Zakładzie Fuzji Jądrowej i Spektroskopii Plazmy w Laboratorium Numerycznego Modelowania Plazmy – oferta dla kandydata z wykształceniem wyższym (licencjat, inżynier, magister)

Dyrektor Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
 im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie
ogłasza nabór na stanowisko badawczo-techniczne
w Zakładzie Fuzji Jądrowej i Spektroskopii Plazmy
w Laboratorium Numerycznego Modelowania Plazmy

 
INSTYTUCJA:                                     Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego

ADRES:                                             ul. Hery 23, 01-497 Warszawa

STANOWISKO:                                   badawczo-techniczne

DYSCYPLINA NAUKOWA:                    nauki fizyczne, fizyka plazmy, mechanika płynów, modelowanie numeryczne

DATA OGŁOSZENIA:                           03.06.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT:               ciągły

LINK DO STRONY:                              www.ifpilm.pl

SŁOWA KLUCZOWE:                          fizyka plazmy, modelowanie numeryczne, hydrodynamika
 
OPIS:
Kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier, magister) w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki fizyczne).
WYMAGANIA:
•    Przygotowanie w zakresie podstaw fizyki w szczególności fizyki plazmy, hydrodynamiki i  elektrodynamiki klasycznej.
•    Umiejętność programowania w języku FORTRAN lub C++ i pokrewnych.
•    Podstawowa wiedza dotycząca metod numerycznych i ich zastosowania.
•    Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie prac specjalistycznych i rozmowę na temat wykonywanych obowiązków.
•    Dodatkowe umiejętności: praktyczna znajomość programowania w języku Python, Matlab, IDL, etc.
ZAKRES PRAC:
Kandydat będzie prowadził pracę badawczą w zakresie fizyki plazmy, w obszarze modelowania zjawisk zachodzących w urządzeniach termojądrowych typu tokamak lub stellarator w ramach projektów badawczych prowadzonych przez IFPiLM. Zatrudniony pracownik będzie m.in.: prowadził analizy numeryczne procesów fizycznych zachodzących w plazmie centralnej i brzegowej istniejących urządzeń fuzyjnych; programował w języku FORTRAN; tworzyć, weryfikować i sprawować nadzór nad wielopłynowymi kodami numerycznymi opisującymi plazmę fuzyjną w tokamakach; publikował w renomowanych czasopismach naukowych swoje badania naukowe z przeprowadzonych analiz numerycznych; uczestniczył i prezentował rezultaty swoich badań na międzynarodowych spotkaniach roboczych, konferencjach; uczestniczył w kampaniach analitycznych i eksperymentalnych prowadzonych w zagranicznych ośrodkach badawczych; przygotowywał raporty roczne z przeprowadzonych badań dla pracodawcy i międzynarodowych instytucji biorących udział w badaniach.
IFPiLM oferuje:
•    zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na cały etat,
•    pracę w zespole skupiającym zarówno doświadczonych, jak i młodych naukowców,
•    podnoszenie kwalifikacji i możliwość szybkiego rozwoju naukowego,
•    udział we współpracy naukowej realizowanej w ważnych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą,
•    prywatną opiekę medyczną.

I. Kandydat na stanowisko pracownika badawczo-technicznego powinien spełnić następujące kryteria:
1.    Korzystać z pełni praw publicznych.
2.    Posiadać tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, magister.
3.    Posiadać predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej.
4.    Znać język angielski w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej, przygotowanie publikacji naukowych i komunikowanie się w środowisku zawodowym.
     

II. Kandydat na stanowisko pracownika badawczo-technicznego powinien przedstawić następujące dokumenty i pisma:
1.    Wniosek o zatrudnienie na stanowisku badawczo-technicznego.
2.    List motywacyjny.
3.    Szczegółowy życiorys naukowy, w tym informację o odbytych stażach oraz o dorobku naukowym i zawodowym.
4.    Dyplom ukończenia studiów.
5.    Materiały poświadczające posiadanie wiedzy i doświadczenia zawodowego przydatnych do realizacji prac określonych w ofercie konkursowej.
6.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Kwalifikacje kandydata ocenia Kierownik komórki organizacyjnej, w której zatrudniony będzie kandydat, wraz z Zastępcą Dyrektora ds. Naukowych IFPiLM na podstawie dostarczonych dokumentów i materiałów. Dodatkowo kandydat może zostać zaproszony na rozmowę wstępną.

Wzory oświadczeń oraz zobowiązania można ściągnąć ze strony:
https://www.ifpilm.pl/praca-w-instytucie/957-wzory-oswiadczen-oraz-zobowiazania

Kandydat może przedstawić Komisji Konkursowej inne dodatkowe materiały poświadczające jego kwalifikacje, dorobek naukowy i informacje o jego zainteresowaniach niedotyczących badań określonych w ogłoszeniu konkursowym.

DOKUMENTY należy składać w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego (sekretariat), ul. Hery 23, 01-497 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Stanowisko badawczo-techniczne w LNMP1” lub przesłać e-mailem na adres: sekretariat@ifpilm.pl wpisując w temacie wiadomości „Stanowisko badawczo-techniczne w LNMP1”.