Specjalista badawczo-techniczny w Zakładzie Fuzji Jądrowej i Spektroskopii Plazmy – oferta dla kandydata z wykształceniem wyższym (licencjat, inżynier, magister)

Specjalista badawczo-techniczny w Zakładzie Fuzji Jądrowej i Spektroskopii Plazmy – oferta dla kandydata z wykształceniem wyższym (licencjat, inżynier, magister) w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych (automatyka i robotyka; mechatronika; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna) lub nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki fizyczne)

 Dyrektor Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
 im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie
ogłasza nabór na stanowisko badawczo-techniczne
w Zakładzie Fuzji Jądrowej i Spektroskopii Plazmy
 

 

INSTYTUCJA:                          Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego

ADRES:                                  ul. Hery 23, 01-497 Warszawa

STANOWISKO:                        badawczo-techniczne

DYSCYPLINA NAUKOWA:          robotyka i automatyka, mechatronika, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, nauki fizyczne

DATA OGŁOSZENIA:                15.02.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT:    ciągły

LINK DO STRONY:                  www.ifpilm.pl

SŁOWA KLUCZOWE:               robotyka i automatyka, mechatronika, fizyka techniczna
 
OPIS:
Kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier, magister) w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych (automatyka i robotyka; mechatronika; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna) lub nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki fizyczne).
WYMAGANIA:
•    Tworzenie projektów 3D, praktyczna znajomość programów komputerowych typu CAD: CATIA, SolidWorks, etc.
•    Analiza mechaniczna zaprojektowanych elementów i układów.
•    Umiejętność symulacji numerycznych w środowisku: ANSYS Mechanical, Fluent; Maxwell, etc.
•    Praktyczna znajomość programowania w językach Python, Matlab, etc.
•    Praktyczna znajomość narzędzi i technik komputerowych umożliwiających analizę danych, dodatkowa umiejętność: samodzielne tworzenie niezbędnych narzędzi.
•    Dodatkowe umiejętności: znajomość, projektowanie i budowa urządzeń diagnostycznych, detektorów promieniowania rentgenowskiego, do pomiaru zjawisk zachodzących w plazmie.
•    Dodatkowe umiejętności: dobre zdolności manualne, umiejętność eksploatacji urządzeń technicznych.
•    Dodatkowe umiejętności: udział w realizacji pomiarów laboratoryjnych.
ZAKRES PRAC:
Udział w realizacji szeroko zakrojonych projektów badawczych prowadzonych przez IFPiLM dotyczących opracowania i zastosowania detektorów promieniowania rentgenowskiego w zakresie fizyki plazmy.
IFPiLM oferuje:
•    zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na cały etat,
•    pracę w zespole skupiającym zarówno doświadczonych, jak i młodych naukowców,
•    podnoszenie kwalifikacji i możliwość szybkiego rozwoju naukowego,
•    udział we współpracy naukowej realizowanej w ważnych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą,
•    prywatną opiekę medyczną.

I. Kandydat na stanowisko pracownika badawczo-technicznego powinien spełnić następujące kryteria:
1.    Korzystać z pełni praw publicznych.
2.    Posiadać tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, magister.
3.    Posiadać predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej.
4.    Znać język angielski w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej, przygotowanie publikacji naukowych i komunikowanie się w środowisku zawodowym.

II. Kandydat na stanowisko pracownika badawczo-technicznego powinien przedstawić następujące dokumenty i pisma:
1.    Wniosek o zatrudnienie na stanowisku badawczo-technicznego.
2.    List motywacyjny.
3.    Szczegółowy życiorys naukowy, w tym informację o odbytych stażach oraz o dorobku naukowym i zawodowym.
4.    Dyplom ukończenia studiów.
5.    Materiały poświadczające posiadanie wiedzy i doświadczenia zawodowego przydatnych do realizacji prac określonych w ofercie konkursowej.
6.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Kwalifikacje kandydata ocenia Kierownik komórki organizacyjnej w której zatrudniony będzie kandydat wraz z Zastępcą Dyrektora d.s. Naukowych IFPiLM na podstawie dostarczonych dokumentów i materiałów. Dodatkowo kandydat może zostać zaproszony na rozmowę wstępną.

Wzory oświadczeń oraz zobowiązania można ściągnąć ze strony:
https://www.ifpilm.pl/praca-w-instytucie/957-wzory-oswiadczen-oraz-zobowiazania

Kandydat może przedstawić inne dodatkowe materiały poświadczające jego kwalifikacje, dorobek naukowy i informacje o jego zainteresowaniach niedotyczących badań określonych w ogłoszeniu konkursowym.

DOKUMENTY należy składać w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego  (sekretariat), ul. Hery 23, 01-497 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Stanowisko badawczo-techniczne w ZFJiSP” lub przesłać e-mailem na adres: sekretariat@ifpilm.pl wpisując w temacie wiadomości „Stanowisko badawczo-techniczne w ZFJiSP”.