Magistrant - stypendysta / MSc student w projekcie ALPHORN

Oferta zatrudnienia

Nazwa jednostki: Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

Nazwa stanowiska: magistrant - stypendysta/ MSc student

Wymagania:

 • student studiów II stopnia
 • znajomość fizyki układów złożonych (podstawowe definicje, modele, procesy w/na sieciach)
 • podstawowa znajomość statystyki i procesów stochastycznych
 • znajomość przynajmniej jednego z podanych języków programowania: C/C++, Java, Python, R
 • bardzo dobra  znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • silna motywacja do pracy i chęć realizowania badań naukowych związanych z tematyką projektu "Spolaryzowane relacje i równowaga strukturalna w układach złożonych: od danych do modeli"
 • sumienność, dokładność, wytrwałość, samodzielność w pracy, umiejętność pracy w zespole

Opis zadań:

 • Uczestnictwo w realizacji projektu pod tytułem "Spolaryzowane relacje i równowaga strukturalna w układach złożonych: od danych do modeli".
 • Realizacja pracy magisterskiej pt. „Analiza wpływu wzajemnego cytowania naukowców na tworzenie wspólnych publikacji”.
 • Prezentacja wyników na spotkaniach projektowych.

Typ konkursu NCN: ALPHORN - polsko-szwajcarskie projekty badawcze
Termin i forma składania ofert: 17 września 2022 r., pocztą elektroniczną

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 22 września 2022
Warunki zatrudnienia: stypendium wypłacane co miesiąc przez okres jednego roku na podstawie umowy pomiędzy Jednostką, a Stypendystą w kwocie 2000 zł. Termin rozpoczęcia realizacji zadań: 01.10.2022.

Dodatkowe informacje:

Dokumenty (w języku polskim) należy przesłać na adres e-mail: janusz.holyst@pw.edu.pl

Konkurs rozstrzygnie Komisja stypendialna powołana przez Dziekana Wydziału Fizyki zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. Wyniki konkursu podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • list motywacyjny,
 • życiorys zawodowy z informacjami na temat dotychczasowych osiągnięć naukowych (lista publikacji, wyróżnienia, stypendia, nagrody, udział w konferencjach, stażach, projektach naukowych).