Konkurs na stypendium w projekcie na pracę magisterską / Open Position for a master's student with a scholarship

W projekcie „Defekty Topologiczne oraz Rozwiązania Samozwiązane w Mieszaninach
Ultrazimnych Gazów Bosego i Fermiego przy Zastosowaniu Teorii Funkcjonału Gęstości”
finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki,
pod kierunkiem dra Marka Tylutkiego
w Zakładzie Fizyki Jądrowej Politechniki Warszawskiej.
Poszukujemy ambitnego studenta lub ambitnej studentki studiów II stopnia na roczną
pracę magisterską, który(a) chciał(a)by włączyć się w badania nad mieszaninami
nadciekłych bozonów i fermionów przy użyciu zaawansowanych metod numerycznych
(high performance computing).

in a project titled „Topological Defects and Self-Bound Solutions in Mixtures of Ultracold
Bose and Fermi Gases with Density Functional Theory” funded by the National Science
Centre, Poland,
lead by Dr Marek Tylutki
in the Nuclear Theory Group at the Warsaw University of Technology.
We look for a motivated physics student, who would like to participate in a research on
superfluid mixtures of Bose and Fermi gases with the use of advanced numerical methods
(high performance computing), for a one year Master’s thesis .

Rozpoczęcie w październiku 2022
Uczestnictwo w projekcie oferuje:
✔ zapoznanie się fizyką stanów nadciekłych oraz ultazimnych gazów atomowych
✔ nabranie doświadczenia z zaawansowanymi obliczeniami na klastrach
✔ uczestniczenie we współpracy lub konferencji zagranicznej (o ile sytuacja pozwoli na
podróże)
✔ stypendium w wysokości 3500 PLN ma miesiąc przez 10 miesięcy
Wymagania:
✔ uczęszczanie na studia II stopnia z fizyki
✔ znajomość ogólnych zagadnień fizyki teoretycznej i mechaniki kwantowej na
poziomie studiów magisterskich.
✔ umiejętność programowania w C/C++
✔ dobra znajomość języka angielskiego
Dodatkowym atutem będzie:
✔ doświadczenie z programowaniem równoległym oraz kartami graficznymi (CUDA)
✔ umiejętność programowania w Pythonie
Zgłoszenia zawierające:
1. CV z opisem dotychczasowych osiągnięć naukowych
2. list motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań (maksymalnie jedna strona);
list powinien zawierać oświadczenie w formie: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji"
3. transkrypt z ocenami z dotychczasowego przebiegu studiów (oraz potwierdzenie
uczęszczania na aktualne studia)
4. opcjonalnie jeden list rekomendacyjny wysłany na adres: marek.tylutki at pw.edu.pl
Kompletne zgłoszenia proszę wysyłać e-mailem na adres: marek.tylutki at pw.edu.pl
do 15 czerwca 2022 r.
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty zgodnie z zasadami przewidzianymi przez Narodowe
Centrum Nauki. Wyniki będą dostępne w lipcu 2022 r.
Więcej informacji na stronie: http://tylutki.fizyka.pw.edu.pl/applications/

Starting date in October 2022
Participating in the project you will:
✔ learn the physics of ultracold atomic gases
✔ get the experience with supercomputing.
✔ may participate in an international conference or a research visit (if the situation
allows)
✔ be paid a stipend of 3500 PLN monthly for 10 months.
Expectations:
✔ student of the 2nd cycle of studies in physics
✔ general knowledge of theoretical physics and quantum mechanics appropriate at
the MSc level.
✔ experience in programming in C/C++
✔ good knowledge of English
Following will be a plus:
✔ experience with parallel programming and GPUs (CUDA programming)
✔ Python programming
Applications should include:
1. CV with a description of scientific achievements to date
2. motivation letter with their scientific interests (maximum one page); it should
contain the statement: " I hereby consent to the processing of my personal data I
provided for the purposes of the selection procedure"
3. transcript of their academic curriculum with grades
4. optionally one reference letter sent to the following address:
marek.tylutki at pw.edu.pl
Complete applications are expected to be sent by e-mail to: marek.tylutki at pw.edu.pl
by the deadline of 15 June 2022.
Selected candidates will be invited for an interview.
The selection process will comply with the rules set by the National Science Centre,
Poland. Results will be known in July 2021.
More information at: http://tylutki.fizyka.pw.edu.pl/applications/

RODO (.pdf, 01/03/2022)