Konkurs na stanowisko studenta-stypendysty w ramach projektu OPUS – 20 (I)

Staż będzie realizowany na Wydziale Fizyki PW.

Nazwa jednostki: Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

Nazwa stanowiska: student-stypendysta

Wymagania: znajomość optyki ciekłych kryształów, znajomość mechanizmu propagacji światła w światłowodach, umiejętność analizy molekularnej materiałów anizotropowych w strukturach 1-wymiarowych i 2-wymiarowych, doświadczenie w obsłudze aparatury pomiarowej przeznaczonej do badań fotonicznych. Stypendium może otrzymać kandydat, który jest studentem studiów stacjonarnych drugiego stopnia.

Opis zadań
Zwycięzca konkursu będzie brał udział w badaniach naukowych realizowanych w ramach grantu badawczego:

  • Badanie właściwości propagacyjnych samoorganizujących się optofluidycznych jednowymiarowych struktur fotonicznych dedykowanych dla obszaru widmowego średniej podczerwieni (kierownik dr hab. P. Lesiak, prof. uczelni) finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

W ramach projektu prowadzone są badania właściwości propagacyjnych jednowymiarowego optofluidycznego kryształu fotonicznego. Realizacja projektu umożliwi zrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za propagację światła w zakresie średniej podczerwieni w nowo odkrytym materiale a także kontrolowanie tego procesu.

Stypendysta/Stypendystka będzie zaangażowana w badanie wpływu typu ciekłego kryształu oraz średnicy kapilary na jakość jednowymiarowej struktury periodycznej.

Staż będzie realizowany na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Typ konkursu NCN: OPUS – 20
Termin składania ofert: 18 listopada 2022, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Okres realizacji: 01.12.2022 – 31.05.2023.
Stypendium (całkowite): 6000 PLN.

Dodatkowe informacje

Procedura konkursowa: w pierwszym etapie należy przesłać CV na adres ntg@fizyka.pw.edu.pl (należy umieścić „Student – Stypendysta” w tytule). W CV powinny być zawarte informacje dotyczące:

1. kompetencji do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (np. tematyka pracy inżynierskiej lub udział w projektach o podobnym charakterze),

2. dotychczasowych osiągnięć naukowych.

Drugim etapem jest rozmowa kwalifikacyjna z komisją stypendialną. Komisja zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych (najlepszych) kandydatów.

Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 24-11-2022.

Kontakt

Dodatkowych informacji udziela: dr hab. Piotr Lesiak, Wydział Fizyki PW, email: piotr.lesiak@pw.edu.pl.