Competition for a scholarship for a master's thesis / MSc student in the ALPHORN project

Wymagania:

- student studiów II stopnia

- znajomość fizyki układów złożonych (podstawowe definicje, modele, procesy w/na sieciach)
- podstawowa znajomość statystyki i procesów stochastycznych

- znajomość przynajmniej jednego z podanych języków programowania: C/C++, Java, Python, R

- bardzo dobra  znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

- silna motywacja do pracy i chęć realizowania badań naukowych związanych z tematyką projektu "Spolaryzowane relacje i równowaga strukturalna w układach złożonych: od danych do modeli"

- sumienność, dokładność, wytrwałość, samodzielność w pracy, umiejętność pracy w zespole

Opis zadań:

-Uczestnictwo w realizacji projektu pod tytułem "Spolaryzowane relacje i równowaga strukturalna w układach złożonych: od danych do modeli".

-Realizacja pracy magisterskiej pt. „Model agentowy z dynamiką bazującą na teorii równowagi strukturalnej i teorii statusu”.

-Prezentacja wyników na spotkaniach projektowych.

Typ konkursu NCN: ALPHORN - polsko-szwajcarskie projekty badawcze
Termin i forma składania ofert: 31 sierpnia 2021 r., pocztą elektroniczną

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15 września 2021
Warunki zatrudnienia:

Stypendium wypłacane co miesiąc przez okres jednego roku na podstawie umowy pomiędzy Jednostką, a Stypendystą w kwocie 2000 zł. Termin rozpoczęcia realizacji zadań: 01.10.2021.

Dodatkowe informacje:

Dokumenty (w języku polskim) należy przesłać na adres e-mail: janusz.holyst@pw.edu.pl

Konkurs rozstrzygnie Komisja stypendialna powołana przez Dziekana Wydziału Fizyki zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. Wyniki konkursu podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej.

Zgłoszenie powinno zawierać:
- list motywacyjny,
- życiorys zawodowy z informacjami na temat dotychczasowych osiągnięć naukowych (lista publikacji, wyróżnienia, stypendia, nagrody, udział w konferencjach, stażach, projektach naukowych).

On September 8, 2021, the competition for the post of master's scholarship holder at the NCN research project entitled "Spolaryzowane relacje i równowaga strukturalna w układach złożonych: od danych do modeli", implemented by ETH Zürich

and the Warsaw University of Technology, Faculty of Physics, operating as part of an international scientific consortium.

Mr. Adam Sulik was accepted for the position of master's student - scholarship holder.

Full documentation of the competition is available from the Project Manager. The decision of the scholarship committee may not be appealed.