Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne w Zakładzie Półprzewodników na Wydziale Fizyki

Rektor
Politechniki Warszawskiej
ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne w Zakładzie Półprzewodników na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe/ miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn zm.) zwana dalej „ustawą”.

Szczegóły w załączniku.

Rector of the Warsaw University of Technology announces a competition for the position of

ASSISTANT

in the following employee groups research and teaching in the field natural sciences in the discipline physical sciences in the Division of Semiconductor Physics in the Faculty of Physics of the Warsaw University of Technology, which shall be the primary place of employment as defined by the Act of 20 July 2018 - Law on Higher Education and Science (Journal of Laws of 2021, item 478, including later amendments) hereinafter referred to as ‘Law’.

More details in the attachment.

druki konkurs asystent 02.2022 (.docx, 11/02/2022)