Konkurs na stanowisko Student-Stażysta w grupie Teorii Jądra Atomowego na Wydziale Fizyki PW

Zwycięzca konkursu będzie brał udział w badaniach naukowych realizowanych w ramach grantu badawczego "Wpływ nadciekłości na dynamikę niejednorodnych struktur w gwieździe neutronowej" (kierownik: dr Daniel Pęcak) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Gwiazdy neutronowe są zbudowane w przeważającej część z neutronów, zwłaszcza na dużych głębokościach, w jądrze gwiazdy. Nieco płycej, w skorupie wewnętrznej, można znaleźć strukturę krystaliczną złożoną z jąder atomowych. Struktura ta nie istnieje w próżni, lecz jest zanurzona w gęstej, nadciekłej materii złożonej z neutronów. W ramach prac Stażysta/Stażystka będzie zajmować się obliczeniami oraz/lub analizą danych w projekcie związanym z ruchem jądra atomowgo w nadcieczy.
Badania mają charakter prac teoretycznych. Nierozerwalnym elementem prac są wielkoskalowe symulacje numeryczne, do których wykorzystujemy superkomputery. Obecnie używamy jednych z najszybszych systemów obliczeniowych, takich jak superkomputer LUMI (CSC, Finlandia) oraz Tsubame3.0 (GSIC Center, Japonia). Staż będzie realizowany na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Wymagania
Znajomość mechaniki kwantowej, fizyki statystycznej oraz metod
matematycznych/numerycznych fizyki. Dobra znajomość programowania.
Stypendium może otrzymać kandydat, który jest studentem studiów stacjonarnych
lub niestacjonarnych drugiego stopnia; lub jest studentem co najmniej czwartego
roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich.

Okres realizacji: od 01-04-2024 do 30-06-2024
Stypendium: 1,500 zł brutto / miesiąc przez 3 miesiące w formie umowy zlecenia

Liczba stypendiów: 1 stypendysta/ka w roku 2024.

Procedura konkursowa
W pierwszym etapie należy przesłać CV na adres daniel.pecak @pw.edu.p l (należy umieścić „Student – Stypendysta” w tytule). W CV powinny być zawarte informacje dotyczące:
1. kompetencji do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (np. wyniki z przedmiotów związanych z fizyką kwantową lub programowaniem, zrealizowane projekty o podobnym charakterze),
2. dotychczasowych osiągnięć naukowych,
3. nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzonych badań.
List rekomendacyjny od pracownika naukowego będzie atutem (list powinien być wysłany przez pracownika naukowego na adres daniel.pecak@pw.edu.pl).
Drugim etapem jest rozmowa kwalifikacyjna z komisją stypendialną. Komisja zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych (najlepszych) kandydatów.

Termin aplikowania: CV należy przesłać do 15-03-2024. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31-03-2024. Proces zbierania aplikacji i selekcji kandydatów będzie kontynuowany do momentu wyłonienia zwycięskiego kandydata.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela
dr Daniel Pęcak, Wydział Fizyki PW,
email: daniel.pecak@pw.edu.pl
Więcej informacji o naszych pracach badawczych można znaleźć na stronach:
https://nuclearphysics.fizyka.pw.edu.pl/
https://danielpecak.github.io/

Notice on protection of personal data:

Pursuant to Article 13 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter referred to as: "GDPR"), we inform you that:

  • The Warsaw University of Technology, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, Poland (further referred to as the „University”), is the administrator of your personal data. For further details on personal data processing you can contact the data protector officer: iod@pw.edu.pl.
  • Personal data of the candidates are processed for the purposes of carrying out the recruitment procedure.
  • Members of the relevant recruitment committees are recipients of the personal data of the candidates.
  • Personal data of the candidates will be processed until the recruitment procedure is concluded. Access to your personal data may have companies that Warsaw University of Technology commissions to perform activities that involve the processing of personal data. Your data will be deleted after 6 months.
  • The candidates have the right to request from the University access to their personal data and the right to amend them.
  • The candidate may at any moment withdraw the consent to process personaldata. The data will then be irretrievably and effectively destroyed, so that they can no longer be accessed or reconstructed by any means, and the candidature shall not be further taken into account in the recruitment procedure.
  • In any case, the candidate has a right to fIle complaint to the Inspector General for the Protection of Personal Data, Stawki 2, 00-193 Warszawa, Poland, phone: (+48) 22 531 03 00, fax: (+48) 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl.