Konkurs na stanowisko Asystenta

Oferta dotyczy pracy w Zakładzie Fizyki Układów Złożonych na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Rektor

 Politechniki Warszawskiej

ogłasza konkurs na stanowisko

 

ASYSTENTA

 

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne

w Zakładzie Fizyki Układów Złożonych na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej,

które będzie stanowiło podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

 

  1. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

  1)      podanie do prorektora ds. ogólnych;

  2)      życiorys;

  3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

  4)      kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;

  5)      wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;

  6)      inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;

  7)      oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

  8)      oświadczenie o:

  a)    pełnej zdolności do czynności prawnej,

  b)   korzystaniu z pełni praw publicznych,

  c)    nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  d)   nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 ustawy;

  e)    spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3  ustawy- jeśli dotyczy.

 1. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 9.08.2022 r.  do dnia 8.09.2022 r.(w terminie 30 dni )
 2. w sekretariacie Dziekana Wydziału, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, pok. 129
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.30.09.2022 r.
 4. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny
 5. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 6. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
 7. Bliższych informacji udziela:sekretariat Dziekana Wydziału Fizyki, tel. 22 234 72 67.

  konkurs_asystent_Zaklad1 (.docx, 09/08/2022)

INFORMATION ON THE COMPETITION

Rector of the Warsaw University of Technology announces a competition for the position of

 

ASSISTANT

 

in the following employee groups: research and teaching field of natural science discipline physical science in the Division of Physics of Complex Systems in the Faculty of Physics at the Warsaw University of Technology, which shall be the primary place of employment as defined by the Act of 20 July 2018 - Law on Higher Education and Science hereinafter referred to as‘the Law’.

 

 1. Candidates are required:

1)        to have completed higher education with a master’s degree or equivalent

2)        to have a very good command of English

3)        to have a scientific profile related to the specialization of the Division

4)        knowledge of issues related to the applications of medical physics in the study of the mechanisms of human physiology and in clinical studies;

5)        experience in nonlinear techniques for analyzing physiological signals using information theory;

6)        good knowledge of statistical methods, enabling independent preparation of results for scientific publications;

7)        to be able to program in high-level languages (eg Python, Matlab, R, C/C++);

8)        expert experience computational methods and technical devices used in clinical practice available on the market 

9)        to have teaching experience in Polish and English

 

 1. The person applying for the post should satisfy the requirements set forth in the Law on Higher Education and Science and in § 118-121 of the Warsaw University of Technology Statute.

 

 1. Candidates shall submit the following documents:

1)      a letter of application to the Vice-Rector for General Affairs

2)      a CV

3)      Candidate’s Personal Information form

4)      copy of the diploma of higher education confirming the obtained master’s degree or an

equivalent degree

5)      a list of research, teaching and organizational output and achievements

6)      other documents certifying additional qualifications

7)      acknowledgement of WUT as a primary place of employment, as defined in the Act of

Law on Higher Education and Science

8)      a declaration on:

a)         the full capacity to perform acts in law

b)        enjoying full civil rights

c)         not being convicted by a valid sentence for an intentional crime or an intentional tax offence

d)        no disciplinary penalty as defined in Article 276 section 1
items 7 and 8 of the Law on Higher Education and Science of 20 July 2018 being imposed on them

e)         fulfilling the condition specified in Article 209 section10 items 2 or 3 of the Law – if applicable

 

 1. The aforementioned documents shall be submitted from the day of competition announcement August 9, 2022  to September 8, 2022

                                            (within 30 days)

 

       at the Faculty of Physics WUT to the Dean of the Faculty, Koszykowa 75, room 129.

 1. He competition shall be adjudicated until September 30, 2022.

 

 1. The Warsaw University of Technology shall reserve the right not to conclude the competition without selecting the candidate and stating the reason. 
 2. Not informing the candidate about the competition results is equivalent to rejecting their application. 
 3. Winning the competition shall not guarantee employment.

  konkurs_asystent_Zaklad1 (.docx, 09/08/2022)