Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych / competition for the position of ASSISTANT

Rektor
Politechniki Warszawskiej
ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne
w Zakładzie Optyki i Fotoniki na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej,
które będzie stanowiło podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

INFORMATION ON THE COMPETITION
Rector of the Warsaw University of Technology announces a competition for the position of

ASSISTANT

in the following employee groups: research and teaching
field of natural science discipline physical science
in the Division of Optics and Photonics in the Faculty of Physics at the Warsaw University of Technology, which shall be the primary/supplementary* place of employment as defined by the Act of 20 July 2018 - Law on Higher Education and Science hereinafter referred to as ‘the Law’.

 1. Od kandydatów wymagane jest:

1)   ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;

2)   bardzo dobra znajomość języka angielskiego (innego języka obcego);

3)   profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu,

4)   znajomość optyki dyfrakcyjnej i optyki widzenia;

5)   znajomość zagadnień związanych z dyfrakcją, interferencją i koherencją światła ;

6)   umiejętność projektowania i budowy układów optycznych do zastosowania w holografii syntetycznej, elektro-holografii, badaniu i korekcji wzroku, analizie efektów zaburzających widzenie, obrazowaniu z powiększoną głębia ostrości;

7)   dobra znajomość metod numerycznego symulowania propagacji światła i modelowania układów optycznych;

8)   umiejętność programowania w językach: C, C++, Python;

9)   umiejętność projektowania i budowy układów elektronicznych oraz systemów mikroprocesorowych;

10)    znajomość technologii druku 3D;

11)    doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim;

 

 1. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.

 

 1. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

1)      podanie do prorektora ds. ogólnych;

2)      życiorys;

3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)      kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;

5)      wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;

6)      inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;

7)      oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

8)      oświadczenie o:

a)    pełnej zdolności do czynności prawnej,

b)   korzystaniu z pełni praw publicznych,

c)    nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)   nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 ustawy;

e)    spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3  ustawy- jeśli dotyczy.

 1. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 
  13.06.2022 r.  do dnia 13.07.2022 r.   

              (w terminie 30 dni )

 1. w sekretariacie Dziekana Wydziału, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, pok. 129
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.09.2022 r. 
 1. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
 2. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 3. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
 4. Bliższych informacji udziela: sekretariat Dziekana Wydziału Fizyki, tel. 22 234 72 67.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  kandydata do pracy

(wersja w jęz.  polskim)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, Politechnika Warszawska informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.

2. Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Można skontaktować się z nim, za pośrednictwem adresu mailowego: iod@pw.edu.pl.

3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie danych zawartych w dokumentach konkursowych.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego – podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

5. Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ze względu na fakt, że przesłanką przetwarzania danych osobowych nie jest zgoda nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

8. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.

9. Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia Pani/Panu wzięcie udziału w konkursie na stanowisko nauczyciela akademickiego.

11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego oraz przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Candidates are required:

1)      to have completed higher education with a master’s degree or equivalent

2)      to have a PhD degree

3)        to have a very good command of English (another foreign language)

4)     to have a scientific profile related to the specialization of the Division

5)        to have a knowledge of diffractive and vision optics

6)        to have a knowledge of problems relevant to diffraction, interference and coherence of light

7)     to be able to design  and construct optical setups for applications including computer generated holography, electro-holography, analysis and correction of human vision, analysis of effects disturbing human vision, imaging with extended depth of focus.

8)   to have a good knowledge of numerical simulation methods of light propagation and modeling of optical systems

9)   to be able to program in C, C++ and Python programming languages

10)    to be able to design and build electronic circuits and microcontroller systems

11)    to have a good knowledge of 3D printing technology

12)    to have teaching experience in Polish

 1. The person applying for the post should satisfy the requirements set forth in the Law on Higher Education and Science and in § 118-121 of the Warsaw University of Technology Statute.

 

 1. Candidates shall submit the following documents:

1)      a letter of application to the Vice-Rector for General Affairs

2)      a CV

3)      Candidate’s Personal Information form

4)      copy of the diploma of higher education confirming the obtained master’s degree or an

equivalent degree

5)      a list of research, teaching and organizational output and achievements

6)      other documents certifying additional qualifications

7)      acknowledgement of WUT as a primary place of employment, as defined in the Act of

Law on Higher Education and Science

8)      a declaration on:

a)         the full capacity to perform acts in law

b)        enjoying full civil rights

c)         not being convicted by a valid sentence for an intentional crime or an intentional tax offence

d)        no disciplinary penalty as defined in Article 276 section 1
items 7 and 8 of the Law on Higher Education and Science of 20 July 2018 being imposed on them

e)         fulfilling the condition specified in Article 209 section10 items 2 or 3 of the Law – if applicable

 

 1. The aforementioned documents shall be submitted from the day of competition announcement June 13, 2022  to July 13, 2022

                                            (within 30 days)

 

       at the Faculty of Physics WUT to the Dean of the Faculty, Koszykowa 75, room 129.

 1. He competition shall be adjudicated until September 30, 2022.

 

 1. The Warsaw University of Technology shall reserve the right not to conclude the competition without selecting the candidate and stating the reason. 
 2. Not informing the candidate about the competition results is equivalent to rejecting their application. 
 3. Winning the competition shall not guarantee employment.
 4. More information is available at: Dean office of the Faculty of Physics,
  phone nr 22 234 7267

 

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION CLAUSE

 

Under Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the European Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons concerning the processing of personal data and the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation, Journal of Laws EU L 119/1 of 4 May 2016), hereinafter referred to as „GDPR”, the Warsaw University of Technology announces that:

1. The administrator of your personal data is the Warsaw University of Technology with its registered seat at pl. Politechniki 1, 00-661 Warsaw.

2. The Administrator has appointed the Inspector for Data Protection (IOD - Inspektor Ochrony Danych), who ensures that the data are processed lawfully, and can be contacted via email: iod@pw.edu.pl: iod@pw.edu.pl.

3. The Administrator shall process the personal data included in the documents related to the competition.

4. Your personal data shall be processed by the Administrator to run a competition for the position of academic teacher, in compliance with Article 6 section 1 point c) of GDPR.

5. The Warsaw University of Technology shall not transfer your data outside the European Economic Area.

6. You shall have the right to access your personal data, the right to request the correction or deletion of the data, the right to request a restriction to process your personal data, and object to processing your data. Since the data are not processed based on your consent, the right to data portability does not apply.

7. Your personal data shall not be disclosed to any other subjects (administrators) except for the subjects entitled, in compliance with generally applicable laws.

8. Subjects (processing subjects) commissioned by the Warsaw University of Technology to perform actions that may relate to personal data processing may have access to your personal data.

9. The Warsaw University of Technology shall not subject you to automated decision-making, including your profiling.

10. You shall provide your personal data voluntarily. Nevertheless, failure to do so renders it impossible to participate in a competition for the position of academic teacher.

11. Your personal data shall be processed within no longer than 3 months of closing the competition for the position of academic teacher and within a period indispensable to secure any possible claims.

12. If you think your data protection rights as specified in GDPR have been breached, you have the right to lodge a complaint to a supervising body – the Polish Data Protection Commissioner.