Konkurs dla Doktoranta-Stypendysty w projekcie NCN SONATA w ramach eksperymentu ALICE na LHC

Poszukujemy kandydata na stanowisko Doktoranta-Stypendysty w zakresie fizyki doświadczalnej ciężkich jonów w ramach eksperymentu ALICE, w ramach projektu badawczego NCN (grant SONATA, nr 2021/43/D/ST2/02214) dr. inż. Łukasza Graczykowskiego pt. "Czy masa i zapach mają znaczenie? Badania eksperymentalne w kierunku lepszego zrozumienia mechanizmu produkcji hadronów przy użyciu korelacji kątowych w eksperymencie ALICE w LHC”.

<<English version of the offer>>

Opis pracy

Wybrany kandydat będzie pracował nad eksperymentalnym badaniem korelacji kątowych z udziałem mezonów powabnych D  i D± (takich jak pary pD i DD) oraz barionów o wielokrotnej dziwności (pary ΞΞ, pΩ i ΩΩ) w eksperymencie ALICE w LHC zebranym w nadchodzącym okresie zbierania danych Run 3. Badania te pozwolą lepiej zrozumieć mechanizmy produkcji hadronów – jak masa i smak mają znaczenie w mechanizmie produkcji cząstek. Kandydaci powinni pamiętać, że ważną częścią pracy będzie opracowanie nowego oprogramowania, które umożliwi analizę najnowszych danych o kolizjach (przy użyciu nowego frameworku do analizy O2, napisanego w języku programowania C++).

Wybrany kandydat zostanie przyjęty do Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej. Oczekuje się, że kandydat obroni pracę doktorską w ciągu 4 lat (48 miesięcy).

Finansowanie
Wybrany kandydat otrzyma finansowanie z następujących źródeł wymienionych poniżej.

Stypendium główne:
1. Pełne stypendium z grantu NCN SONATA w wysokości 5.000 zł/miesiąc (brutto). Stypendium jest wolne od podatku, jednak od kwoty brutto odliczane są składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, co daje kwotę ok. 3.800 zł netto/miesiąc. Stypendium w ramach projektu NCN jest wypłacane przez 36 miesięcy, po którym Doktorant przechodzi na finansowanie z subwencji.

Dodatkowe korzyści:
2. Stypendium bazowe jest powiększone o dodatkowe ~500 zł/miesiąc w pierwszych dwóch latach i ~100 zł/miesiąc w ostatnich dwóch latach z programu Stypendium Plus projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.
3. Dodatkowo PW zapewnia wsparcie w postaci jednorazowego dodatku zaraz po rozpoczęciu studiów doktoranckich w wysokości 4.200 zł z programu Start PW z projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Przewidziane są również wyjazdy do ośrodka CERN na okres do trzech miesięcy w roku z dodatkowym wynagrodzeniem pokrywającym koszty utrzymania w rejonie Genewy.

Stypendium NCN może być przyznane w kwocie wysokości 2.500 zł/mies. (netto) zamiast kwoty 5.000 zł/miesiąc (brutto) jako dodatek do stypendium bazowego (ok. 2100 zł/mies. (netto) w pierwszych 2 latach i ok. 3250 zł/mies. ( netto) z ostatnich 2 lat) przyznane studentowi przez Szkołę Doktorską w ramach subwencji.

Wymagania
• tytuł zawodowy magistra lub jego odpowiednik (musi być oficjalnie nadany przed 14 września 2022 r.). 
Należy mieć na uwadze, że dyplomy uzyskane w krajach poza Unią Europejską, Europejskim Obszarem Gospodarczym i OECD wymagają dokumentu „uznanie osiągnięć” wydawanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) (więcej szczegółów pod linkiem: https://sd .pw.edu.pl/Szkola-Doktorska-PW/Rekrutacja),
• pewne doświadczenie w fizyce cząstek elementarnych lub jądrowej,
• silne zainteresowania eksperymentalną fizyką jądrową,
• praktyczna znajomość nowoczesnego języka programowania (np. C/C++, Java, Python) oraz Git,
• biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Jak aplikować
Zgłoszenia i/lub pytania należy przesyłać drogą elektroniczną na adres:
dr Łukasz Graczykowski (Lukasz.Graczykowski AT pw.edu.pl).
Proszę zawrzeć frazę „Kandydat na doktorat - ALICE SONATA – korelacje kątowe” w temacie maila.

Wnioski muszą zawierać:
• CV kandydata,
• kopię dyplomu magisterskiego lub równoważnego (jeśli jest wydany) oraz suplement do dyplomu,
• wykaz dorobku naukowego kandydata ze wskazaniem jego/jej predyspozycji do pracy naukowej (m.in. wykaz publikacji i wystąpień na konferencjach, informacje o udziale w projektach, działalności w kołach naukowych, nagrodach itp.); wnioskodawców zapraszamy również do załączenia portfolio związanego z programowaniem lub opisu osiągnięć programistycznych/zakończonych projektów,
• krótkie oświadczenie o zainteresowaniach badawczych,
• list polecający od promotora mgr inż. pracę dyplomową należy przesłać bezpośrednio na adres: Lukasz.Graczykowski AT pw.edu.pl.

Proces selekcji
Ostateczny wybór kandydatów do projektu zostanie dokonany w trybie konkursowym, na podstawie oceny dorobku naukowego, umiejętności naukowych oraz rozmowy kwalifikacyjnej z najlepszymi kandydatami. Rekrutacja do projektu nastąpi na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów NCN.

Należy pamiętać, że wybrany kandydat będzie musiał przejść przez oficjalną procedurę rekrutacyjną do Szkoły Doktorskiej PW (https://sd.pw.edu.pl/Szkola-Doktorska-PW/Rekrutacja). Informujemy, że jest to dodatkowy krok, wymagany przez polskie prawo, niezależny od rekrutacji do projektu SONATA NCN.

Ostateczna rekrutacja zależy zarówno od pomyślnej selekcji do projektu SONATA NCN, jak i do Szkoły Doktorskiej PW.

W celu pełnego rozpatrzenia wnioski należy składać do 31 lipca 2022 roku. Ostateczny wynik naboru do projektu powinien być znany do 31 sierpnia 2022 roku.

Studia doktoranckie rozpoczynają się formalnie 1 października 2022 roku.

Prosimy o umieszczenie w CV następującego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2016, poz. 922 z późn. zm.).”