Main Page » News »

Sympozjum Roku Mieczysława Wolfkego

Mieczysław Wolfke – rysunek

https://westpomerania.com/c/wielcy-polacy

Zapraszamy do uczestnictwa online w Sympozjum Roku Mieczysława Wolfkego. Transmisja na żywo dostępna jest poniżej.

Dorobek Mieczysława Wolfkego to wiele wspaniałych prac naukowych, które wpłynęły na historię nauki na świecie. Jego wkład można znaleźć w opracowaniach nt. historii optyki, fizyki kwantowej, kriogeniki, techniki oświetleniowej czy organizacji nauki. W czasie sympozjum ekperci opowiedzą o osiągnięciach Mieczysława Wolfkego i ich wpływie na dzisiejsze prace badawcze.

Program sympozjum

27 maja 2022 r. godz. 14:00

Audytorium Fizyki Politechniki Warszawskiej

 • Powitanie gości
  • Mieczysław Wolfke - od intuicji do innowacji
   Krzysztof Petelczyc (Politechika Warszawska, Komisja Historii Nauki PAU)

   Od fascynacji podróżami kosmicznymi małego chłopca z Łasku, poprzez imponujące i wizjonerskie pomysły techniczne częstochowskiego młodzieńca, fascynujący świat europejskiego przełomu kulturalnego i naukowego, aż po wyzwanie budowy i odbudowy Ojczyzny. Przedstawiona zostanie postać u ktorej rodzą się, rozwijają pasje, w którym marzenia są weryfikowane przez rzeczywistość - męża, ojca, naukowca, profesora, obywatela, człowieka.

  • Mieczysław Wolfke - prekursor holografii
   Katarzyna Chałasińska-Macukow (Uniwersytet Warszawski)

   "Można (...) wyobrazić sobie rozdzielenie procesu obrazowania, który teoretycznie zawsze składa się z dwóch etapów: utworzenie obrazu wtórnego przy pomocy światła widzialnego poprzez umieszczenie w optycznym układzie obrazującym pierwotnego pola dyfrakcyjnego zapisanego fotograficznie za pomocą promieni rentgenowskich. (...) Dokładniejsze badania tego zagadnienia doprowadziły mnie do nowego twierdzenia teorii obrazowania, które umożliwia realizację obrazu optycznego sieci molekularnych." (M. Wolfke "O możliwości obrazowania siatek molekularnych")

  • Współczesna holografia na Wydziale Fizyki PW
   Michał Makowski (Politechika Warszawska, Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne)

   Przedstawione zostaną współczesne dokonania Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej w dziedzinie holografii klasycznej, cyfrowej i komputerowej, w odniesieniu do pojęcia dwuetapowego obrazowania zaproponowanego po raz pierwszy przez prof. Mieczysława Wolfkego. W szczególności omówione zostaną osiągnięcia w metrologii i wyświetlaniu obrazów z wykorzystaniem fazowych modulatorów ciekłokrystalicznych, jak i nowatorskich materiałów optomagnetycznych.

 • Przerwa na kawę
  • Od odkrycia nadciekłości do kwantowej turbulencji
   Piotr Magierski (Politechika Warszawska)

   W 1927 roku Mieczysław Wolfke i Willem Keesom zaobserwowali przejście fazowe w ciekłym helu. Poniżej temperatury 2,28 K gwałtownej zmianie uległy własności cieczy nazwanej helem II. Nie wiedzieli, że właśnie odkryli nowy rodzaj substancji, której własności wynikają z efektów kwantowych ujawniających się w niskiej temperaturze. Ich zrozumienie było przez wiele lat wyzwaniem dla fizyków, a postępujące badania stworzyły nowa gałąź fizyki: fizykę niskich temperatur.

  • Mieczysław Wolfke - wizjoner innowacji i prekursor fizyki technicznej w Polsce
   Antoni Rogalski (Wojskowa Akademia Techniczna)

   Przybliżona zostanie działalność naukowa i popularnonaukowa prof. Mieczysława Wolfkego w zakresie fizyki technicznej. Szczególnie jego wkład w prace Komitetu Doradczo-Naukowego przy Misiterstwie Spraw Wojskowych nad rozpracowaniem niemieckiego programu rakietowego i towymi technologiami obronnymi. Opisana zostanie także działalność profesora na styku nauki i przemysłu.

  • Gwiazda Polski - ambitny projekt z udziałem M. Wolfkego
   Jerzy Jarosz (Uniwersytet Śląski)

   Referat poświęcony jest historii zdobywania i badań stratosfery, które często przebiegały nad wyraz dramatycznie. Na tle tej historii pokazany jest niezwykle ambitny projekt badań, którym kierował profesor Mieczysław Wolfke, a któremu miała służyć Gwiazda Polski - największy stratostat (balon stratosferyczny) świata.

Referaty w formie artykułów zostaną także zebrane w specjalnym numerze czasopisma "Postępy Fizyki" wydanego z okazji Roku Mieczysława Wolfkego. Tuż po zakończeniu sympozjum rozpocznie się piknik naukowy uzupełniając jego treści o pokazy i doświadczenia dostępne dla szerokiego grona odbiorców.