Fizyka komputerowa

Komputer dla fizyka jest narzędziem poszukiwania odpowiedzi na pytania, które trudno lub kosz­townie jest znaleźć w badaniach laboratoryjnych.

Komputer można nauczyć symulować i właśnie ta jego właściwość pozwala fizykowi zbudować wirtualne laboratorium, gdzie każdy eksperyment jest możliwy. Fizyka komputerowa jest specjalnością interdyscyplinarną, kształcącą studentów fizyki technicznej ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych technik komputerowych, takich jak: programowanie obiektowe, modelowanie, symulacja, analiza i wizualizacja danych doświadczalnych, tworzenie baz danych, a także sterowanie przyrządami pomiarowymi i akwi­zycją danych pomiarowych w czasie rzeczywistym.

 Akwizycję danych będziesz mógł badać w oparciu o dane z największego europejskiego labora­torium fizyki jądrowej CERN pod Genewą, zaś modelowanie i symulacje poćwiczysz korzystając z danych medycznych, socjologicznych i ekonomicz­nych. Jak widzisz więc zmierzysz się z wyzwa­niami, jakie stoją przed nauką XXI wieku ale także niekonwencjonalnymi sposobami rozwiązywania problemów w pozornie tylko niezwiązanymi z fizyką naukami społecznymi czy ekonomicznymi.

 Dynamika układów nieliniowych to sposób opisania chaosu. Sieci neuronowe wykorzystu­ją algorytmy samouczące się w programowaniu komputera do wykonywania zadań, które mu powierzysz. Te i inne zagadnienia sprawią, że twoje umiejętno­ści informatyczne będą odbiegać od tego, co poznałeś być może w szkole, lub co powszechnie uważa się za pro­gramowanie. Specjalność komputerowa to także możliwość wyboru. Do analizy danych z eksperymentów fizyki jądrowej niezbędna jest inna wiedza fizyczna niż do szukania powiązań i modeli układów z zakresu fizyki, biologii, medycyny, socjologii czy ekonomii. Dlatego pozwalamy Ci samemu wybrać tematykę jednego z przedmiotów. Twój czas jest cenny, chcemy abyś wykorzystał go najlepiej jak możesz.

 Oczywiście na fizyce komputerowej nie może zabraknąć zajęć w pracowni informa­tycznej. Dlatego w porównaniu z innymi specjalnościami jest ich tutaj dwa razy więcej. Pozwoli Ci to stać się prawdziwym specjalistą w dziedzinie, która długo jeszcze wyznaczać będzie trendy na rynku pracy.

Logo fizyki komputerowej