Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Półprzewodników na Wydziale Fizyki

Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w Zakładzie Półprzewodników na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, t.j.)

Od kandydatów wymagane jest:

1)   ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego w kierunku fizyka techniczna;

2)   posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauk fizycznych;

3)   bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego;

4)   znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem zajęć w studenckim laboratorium fizyki, w szczególności biegłość w przeprowadzaniu rachunku niepewności, zgodnie z przyjętymi aktualnie normami, tj. znajomość różnych metod obliczania niepewności pomiarowych i technik prezentacji wyników końcowych z zachowaniem właściwej notacji;

5)    wiedza teoretyczna z zakresu mechaniki klasycznej i relatywistycznej, termodynamiki, elementów fizyki statystycznej, optyki oraz elektrodynamiki;

6)   kompetencje praktyczne w zakresie technik rozwiązywania wybranych problemów fizycznych z zakresu mechaniki klasycznej i relatywistycznej, termodynamiki, elementów fizyki statystycznej, optyki oraz elektrodynamiki;

7)    kompetencje praktyczne w zakresie wykonywania pomiarów fizycznych zgodnie z najlepszą praktyką eksperymentu fizycznego;

8)   podstawowa znajomość przepisów i procedur bezpieczeństwa podczas pracy z urządzeniami pomiarowymi;

9)   umiejętność pracy w zespole;

10)    co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z fizyki na poziomie akademickim na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia zarówno w języku polskim jak i angielskim.

 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (2021 r. poz. 478, t.j.) oraz w § od 118 do 121 Statutu PW.

 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

1)   podanie;

2)   życiorys;

3)   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)   odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;

5)   odpis dyplomu doktorskiego;

6)   wykaz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego;

7)   inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;

8)   oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

9)    oświadczenie dotyczące szkoły doktorskiej;

10)  oświadczenie:

a)    o pełnej zdolności do czynności prawnej,

b)   o korzystaniu z pełni praw publicznych,

c)    o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)   o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 ustawy
z dna 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, t.j.).

 

 

Wymienione   dokumenty  należy  składać  w  terminie  od  dnia  ogłoszenia  informacji

o konkursie 11.08.2021 r. do dnia 10.09.2021 r.            

                                                                       

w sekretariacie Dziekana Wydziału, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, tel. 22 234 72 67

 

Bliższych informacji udziela: sekretariat Dziekana Wydziału Fizyki, tel. 22 234 72 67

 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.09.2021 r. 

 

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.