Umowa o dzieło

Umową o dzieło jest umowa, w której wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz zamawiającego oznaczonego w umowie dzieła. Umowy o dzieło mogą być zawierane na wykonanie prac, których rezultat można jednoznacznie określić w momencie zawierania umowy. rezultat prac powinien być mierzalny i sprawdzalny. Wykonawca dzieła odpowiada wobec zamawiającego za osiągnięcie rezultatu określonego w umowie. W przypadku umów o dzieło zawieranych w celu wykonania utworu w rozumieniu prawa autorskiego oraz gdy strony przewidują możliwość powstania takiego utworu w trakcie realizacji umowy, w umowie należy zamieścić przepisy stwierdzające, że przedmiotem umowy jest/może być utwór oraz przepisy rozstrzygające, do której ze stron należą wyłącznie majątkowe prawa autorskie do utworu, albo przepisy o udzieleniu licencji na korzystanie z utworu.

W przypadku potrzeby zawarcia umowy o dzieło o specyficznym charakterze, bez możliwości wykorzystania wzorów umów, należy bezwzględnie uzyskać opinię prawną.

 Formularze w jęz. angielskim znajdują się na angielskiej wersji strony Wydziału Fizyki

Umowa

 Oświadczenie o wykonywaniu umowy poza czasem pracy składają tylko osoby zatrudnione w Politechnice Warszawskiej. Muszą one także uzyskać zgodę bezpośredniego przełożonego na zawarcie umowy.

 Należy pamiętać o określeniu parametrów dzieła w treści umowy lub w załączniku do niej.

Protokół odbioru

Rachunek

Rachunek (.odt, 06.10.2021)

Rachunek autorski (.odt, 06.10.2021)

Kwestionariusz SAP

   Kwestionariusz SAP składają jedynie osoby, które po raz pierwszy zawierają umowę z Politechniką Warszawską

Kwestionariusz osobowy SAP (.odt, 06.10.2021)

Oświadczenia dla obcokrajowców

    Poniższe dokumenty składają jedynie osoby posiadające miejsce zamieszkania poza Polską, ale na terytorium UE lub EFTA i odprowadzające składki na ubezpieczenie społeczne poza Polską. Formularz A1 jest wydawany przez zakład ubezpieczeń społecznych w którym zarejestrowano osobę w kraju ojczystym. Należy także dołączyć certyfikat rezydencji podatkowej z kraju ojczystego.