Logo

Aktualności

Konkurs w ramach projektu PROM PW dotyczący udziału w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze (CWM/PROM PW/2019/1)

//
W związku z udziałem Politechniki Warszawskiej w projekcie PROM PW - Międzynarodowa wymiana doktorantów i kadry akademickiej, Centrum Współpracy Międzynarodowej ogłasza konkurs nr CWM/PROM PW/2019/1 dla doktorantów i kadry akademickiej poniżej 40 roku życia w celu udziału w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze. Wnioski konkursowe w języku angielskim należy składać do dnia 1 kwietnia 2019 r. do godz. 16.00 w siedzibie Centrum Współpracy Międzynarodowej, pokój 234, GG PW. Dodatkowo wersję elektroniczną wniosku należy przesłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Szczegółowe informacje, w tym regulamin i wniosek konkursowy wraz z załącznikami, można znaleźć na stronie CWM. Program PROM jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej nr umowy POWR.03.03.00-00-PN13/18.

Konkurs na stanowisko student-stypendysta na kierunku fotonika

//
W związku z realizacją projektu: "Domieszkowane nanocząstkami ciekłokrystaliczne światłowodowy mikrostrukturalne o wysokiej efektywności przestrajania polem elektrycznym" (finansowanego przez NCN w ramach projektu OPUS) ogłoszony zostaje konkurs na stanowisko student-stypendysta.Stypendium naukowe w wysokości 1000 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy.

Konkurs na stanowisko stypendysty dla studenta VI semestru studiów I stopnia

//
Stypendium będzie przyznane w ramach realizacji projektu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – HOMING pt. „Terahertz structured beams for material diagnostics and microscopy”. Przewidziane jest jedno stypendium o wartości 1500 PLN (brutto) maksymalnie na okres dwóch lat (w zależności od zaangażowania i wyników studenta). English version of the offer can be found in the attachment.

WF Lektoraty języka angielskiego sem.letni 2018/19

//
W załączonych dokumentach przedstawiony został podział na nowe grupy z języka angielskiego oraz ważna informacja dla semestru 4 w związku z rozwiązaniem grupy mgr Agnieszki Pisarek - w załączniku procedura znalezienia nowej grupy.

Ogłoszenie konkursu na objęcie stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego

//
Dziekan Wydziału informuje o konkursie na objęcie stanowiska ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO w Zakładzie Optyki i Fotoniki na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668)

Plany zajęć

na semestr letni 2018/19

(stan na 1.03.2019)

demo

Plan sesji

zimowej 2018/2019

(stan na 21.12.2018)

demo

Prace inżynierskie

zgłoszone

w roku akademickim 2018/2019

Prace magisterskie

zgłoszone

w roku akademickim 2018/2019