Logo

Prosimy o pilny odbiór Decyzji stypendialnych do dnia 16.12.2019 r. Przypominamy o konieczności odbioru również Decyzji odmownych.

Odbiór Decyzji jest warunkiem umieszczenia osoby na liście do wypłaty świadczeń.

Dodatkowy termin kursu "Przysposobienia bibliotecznego"

opłaty za powtarzanie przedmiotów

Spotkanie w sprawie wyboru specjalności sem. 5 I stopień - Fizyka Medyczna

Wysokość świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej

Ogłoszenie Studium Języków Obcych

Ćwiczenia z przedmiotu "Wstęp do fizyki jądrowej" - zmiana sali

Ostateczne listy rankingowe do stypendium Rektora dla studentów Wydziału Fizyki 2019/2020

Studenci I semestru studiów stracjonarnych Wydziału Fizyki

Stypendium Rodziny Lipińskich 2019/2020

Opłaty za powtarzanie przedmiotów - semestr zimowy 2019/2020

WAŻNA INFORMACJA - "poniedziałek za środę"

Wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora dla studentów 2019/2020

Kryteria tworzenia list rankingowych do stypendium Rektora dla studentów Wydziału Fizyki PW w roku akademickim 2019/2020

Termin składania wniosków o stypendium Rektora, stypendium socjalne i specjalne na rok akademicki 2019/2020

Promieniowanie synchrotronowe - teoria źródła i zastosowania

Przedmioty humanistyczne - terminy i sale

Stypendium ministra za osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020 - nowa informacja

Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej

Osoby przyjęte na studia I stopnia - odbiór legitymacji

Osoby przyjęte na studia II stopnia - odbiór dokumentów i podpisanie Ślubowania

Harmonogram szkoleń z Przysposobienia bibliotecznego

Zapisy na zajęcia Wychowania fizycznego - semestr zimowy 2019/2020

Decyzja o okresie na jaki będzie przyznawane stypendium Rektora w roku akademickim 2019/2020

Kwota dochodu od 1.10.2019 uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne

Lektorat z języka angielskiego

Egzamin z Modelowania Sieci Złożonych - sprostowanie

Stypendium MNiSW za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020

Informacja dot. stypendium socjalnego 2019/2020

XX Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

Ogłoszenie Studium Języków Obcych

Zapisy na zajęcia z języków obcych - semestr zimowy 2018/2019

Lektorat języka angielskiego - sem. zimowy 2018/19

Stypendium im. inż. M. Króla na rok akademicki 2018/2019

C1 Exam in Academic English for students of English-medium courses in the summer semester 2017/2018

Kalendarium ogólnouczelnianego egzaminu B2 semestr letni roku akademickiego 2017/2018

Przełożone zajęcia laboratoryjne PUM

Wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora - II stopień semestr letni

Fizyka/Mini semestr letni 2018 - język angielski

Zapisy na zajęcia z języków obcych semestr letni 2017/2018

Przedmioty humanistyczne