Logo

Na Wydziale Fizyki prowadzone są czteroletnie stacjonarne studia III stopnia (doktoranckie). Warunkiem podjęcia tych studiów jest uzyskanie stopnia magistra z fizyki bądź pokrewnej dziedziny studiów, zapewniającej poznanie podstawowych działów fizyki oraz zdanie kolokwium wstępnego. Studia doktoranckie odbywają się według ramowego programu studiów doktoranckich zatwierdzonego przez Radę Wydziału. W czasie ich trwania doktorant prowadzi prace badawcze i bierze udział w zajęciach dydaktycznych. Podczas studiów doktoranckich doktorant ma obowiązek uczestniczenia w 360 godzinach zajęć dydaktycznych, włączając seminaria. Doktoranci uczestniczą w procesie dydaktycznym, prowadząc zajęcia na studiach I i II stopnia w wymiarze 60 godzin na pierwszym roku oraz 90 godzin na kolejnych latach.
 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie studiów doktoranckich