Artykuł przeglądowy zespołu dr hab. T. Pietrzaka w Nanomaterials

a) Mikrostruktura szkła LiFe0.80V0.08PO4 nanokrystalizowanego w 480 °C obrazowana za pomocą transmisyjnej mikroskopii elektronowej (jasne plamki – nanokrystality LiFePO4, ciemne obszary – faza szklista; (b) zbliżenie na granicę ziarna krystalicznego i matrycy szklistej.

W specjalnym numerze Nanomaterials (IF = 5.076) ukazał się artykuł pt. “Towards higher electric conductivity and wider phase stability range via nanostructured glass-ceramics processing” [https://doi.org/10.3390/nano11051321].

 Jego autorzy: dr hab. inż. Tomasz Pietrzak, prof. Marek Wasiucionek i prof. Jerzy Garbarczyk, dokonali przeglądu stanu wiedzy i zaawansowania badań nad nanokrystalizacją, prowadzonych na świecie, w tym badań własnych prowadzonych w Zakładzie Joniki Ciała Stałego WF PW.  Nanokrystalizacja szkieł to proces, w którego wyniku następuje kontrolowana krystalizacja wyjściowego szkła i powstaje nanomateriał składający z ziaren krystalicznych o nanometrycznych rozmiarach, otoczonych fazą amorficzną. W świetle obecnej wiedzy, obserwowana znacznie wyższa przewodność elektryczna takich materiałów jest związana głównie z obecnością silnie zdefektowanych obszarów międzyziarnowych. Rozszerzenie temperaturowego zakresu stabilności faz wysokotemperaturowych (takich jak alfa-AgI czy delta-Bi2O3), obecnych w postaci nanokrystalitów zatopionych w fazie amorficznej, nawet w temperaturze pokojowej, to m.in. rezultat silnego oddziaływania nanokrystalitów tych faz z otaczającą je fazą amorficzną.

Także w Nanomaterials ukazała się praca dr inż. Wiolety Ślubowskiej, dr inż. Konrada Kwatka oraz prof. Lionela Montagne i jego współpracowników z Universite Lille 1 (Francja) pt. „B2O3-Doped LATP Glass-Ceramics Studied by X-ray Diffractometry and MAS NMR Spectroscopy Methods”. Artykuł dotyczy badań strukturalnych i NMR szklisto-ceramicznych kompozytów B2O3-LATP o przewodnictwie jonowym https://doi.org/10.3390/nano11020390.

Oba zespoły realizują projekty naukowe w ramach IDUB POB TechMat.