Logo

Centrum Studiów Zaawansowanych

Jego celem jest podnoszenie jakości kształcenia studentów i doktorantów oraz wspieranie prowadzonych przez nich badań. Osiągają to dzięki szerokiej, interdyscyplinarnej ofercie studiów zaawansowanych. Oferta ta jest tworzona we współpracy z kadrą naukową uczelni oraz pracownikami renomowanych, międzynarodowych ośrodków naukowych.

Oferta adresowana jest do studentów studiów II i III stopnia oraz do zainteresowanych pracowników naukowych. Studenci studiów  doktoranckich zobowiązani są do zrealizowania w ramach tej oferty co najmniej 60 godzin wykładów podstawowych.

W ofercie tej znajdują się wykłady podstawowe, wykłady specjalne wykłady typu masterclass oraz seminaria doktoranckie. Część z nich odbywa się w języku angielskim. Zajęcia trwają przez jeden lub dwa semestry i kończą się zaliczeniem. Forma zaliczenia dobierana jest przez prowadzącego (praca pisemna lub projektowa, egzamin ustny lub pisemny, a także zaliczenie na podstawie obecności). Ocena z przedmiotu przeliczana jest na punkty ECTS wg systemu przyjętego na danym wydziale.

 Dużą zaletą oferty CSZ, oprócz poszerzania wiedzy słuchaczy w wybranych kierunkach, jest także  tworzenie realnego systemu współpracy międzywydziałowej i międzyuczelnianej.

Bardzo wartościowym doświadczeniem są seminaria i konwersatoria popularno-naukowe otwarte na wszystkich słuchaczy. Przybierają one formę prezentacji współczesnych osiągnięć nauki i techniki oraz dyskusji z udziałem zebranych słuchaczy.