Logo

Wydział Fizyki kształci studentów na dwóch kierunkach: Fizyka Techniczna i Fotonika.

Studia na kierunku Fizyka Techniczna prowadzone są  w ramach elastycznego
systemu studiów trzystopniowych, na który składają się studia I stopnia (inżynierskie), studia II stopnia (magisterskie) oraz studia III stopnia (doktoranckie).
Studia I stopnia, które trwają łącznie 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera, realizowane są w następującym układzie:
5 semestrów studiów wspólnych dla całego kierunku,
2 semestry studiów inżynierskich z podziałem na specjalności: Fizyka Komputerowa, Fizyka Medyczna, Materiały i Nanostruktury, Optoelektronika.
Studia II stopnia na kierunku Fizyka Techniczna obejmują kurs magisterski z podziałem na specjalności, trwający 4 semestry, i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra inżyniera. Absolwenci studiów inżynierskich, którzy uzyskali wystarczająco dobre wyniki w trakcie studiów I stopnia, mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich w tej samej lub zbliżonej specjalności, poczynając od semestru 2. Na studiach II stopnia na kierunku Fizyka Techniczna prowadzone są specjalności: Nanostruktury, Ekologiczne Źródła Energii, Fotonika Światłowodowa, Informatyka Optyczna, Fizyka i Technika Jądrowa, Modelowanie Układów Złożonych, Fizyka Medyczna.

Od roku akademickiego 2012/2013 Wydział Fizyki uruchomił studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku Fotonika. Studenci kształcą się w zakresie technik obróbki obrazu, fotografii, holografii, systemów obrazowania trójwymiarowego, technik światłowodowych, materiałów ciekłokrystalicznych. W programie studiów nie brakuje także nowoczesnej elektroniki oraz technik programowania obiektowego. Inżynierowie Fotoniki, po siedmiu semestrach nauki na studiach I stopnia, mają możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w ramach specjalności Fotonika światłowodowa albo Informatyka optyczna na kierunku Fizyka Techniczna. Od roku akademickiego 2015/2016 uruchomione zostały studia II stopnia na kierunku Photonics z zajęciami w języku angielskim.