Logo

 

Przypominamy, że studenci przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego w roku akademickim 2016/2017 i zainteresowani pomocą materialną mogą składać w Dziekanacie wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium Rektora do 03.03.2017.

Średnią ocen do stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce należy obliczyć na podstawie ocen uzyskanych w czasie dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia (bez oceny z pracy dyplomowej).

Maksymalna kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymywania stypendium socjalnego i socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, wynosi 1043,90 zł.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016r., przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015 r. – 1975 zł.