Logo

Wszyscy studenci, którzy:
- mają zaliczony pierwszy rok studiów,
- osiągnęli średnią ocen z zaliczeń i egzaminów (obliczoną wg zasad Regulaminu studiów) nie mniejszą niż 4,25,
- spełniają warunki wymagane przy przyznawaniu stypendium socjalnego, 

mogą do dnia 30 maja 2018 r. złożyć w pokoju nr 112 w Gmachu Głównym (Sekretariat Prorektora ds. Studenckich) wnioski o przyznanie stypendium im. M. Króla na rok akademicki 2018/2019.

Regulamin oraz wniosek dotyczący ww. stypendium dostępny jest w Dziekanacie i na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich.

Przypominamy, że tegoroczni stypendyści są zobowiązani do złożenia krótkiego (1 strona) sprawozdania w języku angielskim do dnia 30 maja 2018 r., zawierającego informacje o sposobie wykorzystania stypendium oraz wpływie pomocy na warunki i wyniki studiowania.

Odwołany dyżur Pani Prodziekan ds. Nauczania

Opłaty za powtarzanie zajęć

C1 Exam in Academic English for students of English-medium courses in the summer semester 2017/2018

Kalendarium ogólnouczelnianego egzaminu B2 semestr letni roku akademickiego 2017/2018

Kolokwium poprawkowe z FSiT

Przełożone zajęcia laboratoryjne PUM

Odbiór decyzji dotyczących stypendium Rektora - sem. letni

Laboratorium fizyki 1

Odbiór decyzji stypendialnych

Tematy prac inżynierskich

Wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora - II stopień semestr letni

Odbiór dokumentów - nowoprzyjęci studenci II stopnia

Podstawy programowania

Photonic Integrated Circuits

Fizyka/Mini semestr letni 2018 - język angielski

Stypendium od semestru letniego 2017/2018

Zapisy na zajęcia z języków obcych semestr letni 2017/2018

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Przedmioty humanistyczne