Logo

Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na objęcie stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Joniki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym


Od kandydatów wymagane jest:

 1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 2. profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Joniki Ciała Stałego;
 3. dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;
 4. znajomość joniki ciała stałego, w szczególności tematyki materiałów katodowych do elektrochemicznych urządzeń służących do konwersji i magazynowania energii elektrycznej,
 5. znajomość metod badawczych: spektroskopii impedancyjnej, dyfraktometrii rentgenowskiej, analizy termicznej oraz metod służących do badania właściwości elektrochemicznych ogniw litowo-jonowych;
 6. umiejętność przeprowadzenia analiz danych uzyskanych ww. metodami;
 7. posiadanie praktycznych umiejętności w zakresie technologii ww. materiałów, w tym syntezy szkieł o mieszanym przewodnictwie jonowo-elektronowym oraz ich nanokrystalizacji,
 8. umiejętność składania testowych ogniw elektrochemicznych do badania właściwości elektrochemicznych otrzymanych materiałów elektrodowych, doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych audytoryjnych i laboratoryjnych.


Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w art. 114 ust. 5-7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o  szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572)
Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 5. wykaz dorobku naukowego;
 6. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 7. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
 8. oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego z zakresu I i II stopnia jednego  z kierunków studiów prowadzonych w jednostce;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby osób (liczba N) przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych do wniosku o przyznanie środków na działalność statutową;
 10. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej;
 11. oświadczenie o niekaralności.


Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 30 maja 2018 r. w sekretariacie Dziekana Wydziału Fizyki PW, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa pok. 129, tel. 22 234 7267
 (miejsce składania dokumentów: adres i numer telefonu)
Bliższych informacji udziela: sekretariat Dziekana Wydziału Fizyki PW.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 29 czerwca 2018 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.