Logo

Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na objęcie stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Optyki i Fotoniki na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Od kandydatów wymagane jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • ukończona rozprawa doktorska;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Optyki i Fotoniki;
 • dobra znajomość języka angielskiego;;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego;
 • znajomość fotoniki światłowodowej, w szczególności udokumentowana znajomość czujników światłowodowych w strukturach kompozytowych;
 • znajomość optyki ciekłych kryształów, w szczególności ciekłokrystalicznej fazy błękitnej;
 • umiejętność badania i analizy właściwości spektralnych złożonych układów fotonicznych, w szczególności z wypełnieniem ciekłokrystalicznym;
 • umiejętność wyznaczania współczynników załamania cieczy izotropowych i anizotropowych;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych audytoryjnych i laboratoryjnych.

 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w art. 114 ust. 5-7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o  szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572)

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • wykaz dorobku naukowego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
 • oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego z zakresu I i II stopnia jednego
  z kierunków studiów prowadzonych w jednostce;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby osób (liczba N) przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych do wniosku o przyznanie środków na działalność statutową;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej;
 • oświadczenie o niekaralności.

 

Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r. w sekretariacie Dziekana Wydziału Fizyki PW, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa pok. 129, tel. 22 234 7267

Bliższych informacji udziela: sekretariat Dziekana Wydziału Fizyki PW.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 21 grudnia 2017 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.