Logo

Prorektor Politechniki Warszawskiej informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w Zakładzie Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki

Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.)

Od kandydatów wymagane jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Fizyki Jądrowej;
 • znajomości zagadnień dotyczących fizyki reakcji jądrowych przy energiach relatywistycznych oraz doświadczenie w technikach eksperymentalnych i analizie danych pochodzących z wielkich eksperymentów (NA61/SHINE, STAR, ALICE, HADES, etc.);
 • znajomości technik eksperymentalnych oraz oprogramowania stosowanego przy analizie danych pomiarowych z przynajmniej jednego ww. eksperymentów, w tym: dedykowanych implementacji programu ROOT oraz pakietu GEANT 4;
 • znajomości modeli teoretycznych służących do opisu reakcji jądrowych w obszarze energii relatywistycznych np.: EPOS, UrQMD;
 • bardzo dobra umiejętność programowania w językach C, C++, LabVIEW i Python;
 • umiejętność programowania mikrokontrolerów z rodziny AVR (np. ATmega32) oraz płyt uruchomieniowych z rodziny Arduino;

10) doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych audytoryjnych i laboratoryjnych.

 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w § 118-121 Statutu PW.

 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;

5) odpis dyplomu doktorskiego;

6) wykaz dorobku naukowego lub dydaktycznego;

7) inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;

8) oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

9) upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;

10) oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnieć pracownika;

11) oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej;

12) oświadczenie dotyczące szkoły doktorskiej;

13) oświadczenie:

 • o pełnej zdolności do czynności prawnej;
 • o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dna 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018 poz.1668 z późn. zm.

Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia informacji o konkursie 19.11.2020 r.   do dnia 19.12.2020 r.                    

w sekretariacie Dziekana Wydziału Fizyki PW, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa pok. 129

 (miejsce składania dokumentów: adres i numer telefonu)

Bliższych informacji udziela: sekretariat Dziekana Wydziału Fizyki, tel. 22 234 72 67

 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.01.2021 r. 

 

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

 

 

 

 Warszawa, dnia 16.11.2020 r.                                  Prorektor Politechniki Warszawskiej